ANCHOR

ANCHOR är en öppen fas 1/2-studie som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen och dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom som har fått 1–4 tidigare behandlingslinjer.  Patienterna var refraktära mot ett immunmodulerande läkemedel och/eller en proteasomhämmare. Patienter i daratumumab-gruppen hade inte behandlats med monoklonala antikroppar riktade mot CD38.

Det primära målet med studien var att mäta tumörsvarsfrekvens av de olika behandlingarna och ett sekundärt mål var progressionsfri överlevnad. Studien genomfördes på många olika kliniker i Europa och USA.

Studien startade Q2 2018 och stängdes ner i februari 2022, utan de sista planerade 10 patienterna i bortezomib+melflufen gruppen. Data från de 56 inkluderade patienterna var tillräckliga för att kunna dra vetenskapliga slutsatser. Slutgiltiga data har presenterats och publicerats i tidskriften Haematologica 2023.