Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:ns förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman den 26 maj 2023 omvaldes Ernst & Young AB som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Anna Svanberg som huvudansvarig revisor. Vid stämman beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Revisorn kan nås via Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm.