Ansvarsfull styrning

För att säkerställa god styrning har vi system för hur bolaget fattar beslut, uppfyller sina juridiska skyldigheter och uppnår sina operativa krav. Vi har en etisk, värderingsdriven kultur baserad på dialog, respekt och integritet, där frågor behandlas snabbt och öppet. Vi gör detta genom en kultur som är baserad på kommunikation, ömsesidig respekt och integritet.

Vi agerar etiskt och ansvarsfullt med hjälp av vårt policyramverk för att bygga en hållbar organisation. Detta gynnar samhället i stort och skapar värde för våra aktieägare och övriga intressenter. Med god styrning attraherar och behåller vi talanger, kontrollerar kostnader och bygger förtroende hos medarbetare, kunder, patienter, leverantörer och övriga intressenter.

För Oncopetides är det viktigt att verksamheten bedrivs på ett etiskt sätt och har därför stärkt vår förmåga att minimera och hantera risker.  Vi fortsätter våra ansträngningar att utveckla de strukturer vi behöver för att säkerställa att vi driver och utvecklar vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kontrollmiljö

I syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen antagit ett antal policys och styrdokument som reglerar den finansiella rapporteringen. Dessa utgörs huvudsakligen av styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktion för finansiell rapportering. Styrelsen har också antagit en särskild attestordning samt en finanspolicy. Bolaget har även en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning och finansiell rapportering.  Vidare har revisionsutskottet som huvudsaklig uppgift att övervaka bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Ansvaret för det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har delegerats till bolagets vd. Denna rapporterar löpande till styrelsen i enlighet med den fastlagda vd-instruktionen och instruktionen för finansiell rapportering. Styrelsen får även rapporter från bolagets revisor.

Riskbedömning

I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan uppstå om de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen i bolaget inte uppfylls. Oncopeptides ledningsgrupp har i ett särskilt riskutvärderingsdokument identifierat och utvärderat de risker som aktualiseras i bolagets verksamhet samt utvärderat hur riskerna kan hanteras. Inom styrelsen ansvarar primärt revisionsutskottet för att löpande utvärdera bolagets risksituation kopplad till den finansiella rapporteringen. Styrelsen gör även en årlig genomgång av risker.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och uppföljning av bolagsledningen. Detta sker genom både interna och externa kontrollaktiviteter samt genom granskning och uppföljning av bolagets styrdokument som är relaterade till riskhantering. Kontrollaktiviteternas effektivitet utvärderas årligen, och resultaten av dessa utvärderingar avrapporteras till styrelsen och revisionsutskottet. I avtal med underleverantörer tillförsäkras bolaget rätten att kontrollera respektive underleverantörs uppfyllnad av aktuella tjänster, inkluderat kvalitetsaspekter.

Information och kommunikation

Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja riktigheten av den finansiella rapporteringen och möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning, exempelvis genom att styrande dokument i form av interna policys, riktlinjer och instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och är kända för berörda medarbetare. Styrelsen har också antagit en informationspolicy som reglerar Oncopeptides informationsgivning.

Uppföljning, utvärdering och rapportering

Efterlevande och effektiviteten i de interna kontrollerna följs upp löpande. Vd ser till att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat och ställning samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis forskningsresultat och viktiga avtal. Vd avrapporterar dessa frågor på varje styrelsemöte. Bolagets efterlevnad av tillämpliga policys och styrdokument är föremål för årlig utvärdering. Resultaten av dessa utvärderingar sammanställs av bolagets finanschef och avrapporteras till styrelsen och revisionsutskottet.