LIGHTHOUSE

Figur som visar en överblick över LIGHTHOUSE studien

Fas 3-studien LIGHTHOUSE är en randomiserad, öppen fas 3-studie som ska utvärdera melflufen och dexametason i kombination med daratumumab jämfört med daratumumab med stödjande dexametason i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom som är refraktära mot ett immunmodulerande läkemedel (IMiD) och en proteasomhämmare (PI) eller som har genomgått minst tre tidigare behandlingslinjer, inklusive en IMiD och en PI.

Syftet är att utvärdera effekten och säkerheten av en kombinationsbehandling med melflufen plus daratumumab jämfört med daratumumab.

Studien startade i december 2020 och skulle inkludera 240 patienter. Den kliniska studien avbröts dock i förtid i februari 2022 då 54 patienter hade inkluderats. 27 patienter randomiserades till vardera behandlingsarm. Patientegenskaperna var likvärdiga i de två studiearmarna. Övergripande resultat presenterades i november 2022.