Elderly woman close up outdoors

Hållbarhet på Oncopeptides

Att vara ett ansvarsfullt och hållbart bolag är viktigt för Oncopeptides. Det genomsyrar vår affärsverksamhet och våra relationer till medarbetare och intressenter i samhället i stort.

Vårt förhållningssätt till ESG

Vårt hållbarhetsarbete omfattar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter (ESG). Vi minimerar vårt miljöavtryck genom att vi arbeta med HR och sociala frågor både för våra medarbetare och i ett bredare samhällsperspektiv. Vi hanterar styrningsfrågor genom att säkerställa att vi arbetar rättvist och öppet med högsta etiska standard.

Vi har utformat ett policyramverk för att styra vårt hållbarhetsarbete.

Vi stödjer FN:s Global Compact, ett frivilligt initiativ för att implementera universella hållbarhetsprinciper.

Vi stödjer också FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och de mål som antagits som förkortat kallas SDG (Sustainable Development Goals). Vi fokuserar på de mål där vi har störst möjlighet att påverka och verkligen kan bidra till en positiv förändring. SDG3: God hälsa och välbefinnande – Säkerställa god hälsa och välbefinnande i alla åldrar.

Fortsatt fokus

Vi har en löpande dialog med våra intressenter för att få del av deras perspektiv och förväntningar, hantera angelägna frågor och integrera detta i vårt hållbarhetsarbete.

Oncopeptides staff in the Solna Laboratory

Ansvar för miljön

På Oncopeptides strävar vi ständigt efter att minimera miljöpåverkan från vår egen och våra leverantörers verksamhet. I vår miljöpolicy, som antogs 2017 och som alla medarbetare förväntas efterleva, framhåller vi att miljöpåverkan ska ingå i bolagets beslutsprocesser och att våra produkter inte får förbruka mer naturresurser än nödvändigt. Vi strävar efter att förebygga föroreningar, minska koldioxidutsläppen och arbetar aktivt för att minimera vårt avfall samt vår energi- och vattenförbrukning.

Läs mer

Senior Hispanic man in wheelchair, with adult son

Socialt ansvar

Oncopeptides tar sin roll och sitt ansvar i samhället på stort allvar. Vi strävar efter att bidra positivt i de lokala sammanhang där vi verkar och uppmuntrar medarbetare, leverantörer och andra intressenter att göra detsamma.

Läs mer

Ansvarsfull styrning

För att säkerställa god styrning behöver vi system för hur bolaget fattar beslut, uppfyller sina juridiska skyldigheter och uppnår sina operativa krav. Vi har en etisk, värderingsdriven kultur baserad på dialog, respekt och integritet, där frågor behandlas snabbt och öppet. Vi gör detta genom en kultur som är baserad på kommunikation, ömsesidig respekt och integritet.

Läs mer

Policies