HORIZON

HORIZON-studien

HORIZON-studien är en registreringsgrundande, enarmad fas 2-studie som genomförts vid flera sjukhus och som utvärderar säkerheten och effekten av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom. Studien omfattade 157 svårbehandlade patienter som genomgått fler än 2 tidigare behandlingslinjer med immunmodulerande läkemedel och proteasomhämmare, samt var refraktära mot pomalidomid och/eller daratumumab.

HORIZON studien startade i january 2017 och finaliserades i november 2021. Studieresultaten låg till grund för det accelererade godkännandet av FDA i Feb 2021 och det fulla godkännandet av EMA och MHRA i UK i augusti respektive november 2022.

De kompletta resultaten från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON presenterades på European Hematology Associations årliga konferens i juni 2020. Resultaten har även publicerats i tidskriften Journal of Clinical Oncology.