Integritetspolicy – säkerhetsövervakning för läkemedel

Oncopeptides strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter och säkerställa patientsäkerhet på bästa möjliga sätt. I denna integritetspolicy förklaras vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar för att Oncopeptides ska kunna uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss. Vi ska enligt tillämplig lagstiftning kunna övervaka att de läkemedel vi erbjuder är säkra. I integritetspolicyn förklarar vi också hur du gör för att utöva de rättigheter du åtnjuter enligt dataskyddsförordningen.

Hur dina personuppgifter används

Alla personuppgifter behandlas uteslutande för säkerhetsövervakningsändamål i förhållande till de läkemedel som vi erbjuder. Personuppgifter behandlas endast i de fall det är relevant och lämpligt att dokumentera, bedöma och rapportera din biverkning i enlighet med våra rättsliga skyldigheter.

Eftersom Oncopeptides är skyldigt att föra detaljerade register över varje biverkning som rapporteras till oss, för att vi ska kunna utvärdera och jämföra med andra biverkningar som registrerats om produkten, måste vi behandla nödvändiga personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in och behandlar, hänförliga till dig, kan inkludera:

 • Namn och/eller initialer,
 • födelsedatum och ålder,
 • kön,
 • uppgifter om den produkt som orsakar reaktionen, inklusive den dos du har tagit eller ordinerats, anledningen till att du har tagit eller ordinerats produkten och eventuella efterföljande ändringar av din vanliga behandlingsdos,
 • uppgifter om andra läkemedel eller rättsmedel som du tar eller tog vid tidpunkten för reaktionen, inklusive den dos du har tagit eller ordinerats, den tidsperiod du tog detta läkemedel, anledningen till att du har tagit det läkemedlet och eventuella efterföljande förändringar av din behandling,
 • uppgifter om den biverkning du drabbades av, vilken behandling du fick för den biverkningen och eventuella långsiktiga effekter som har påverkat din hälsa och
 • annan medicinsk historik, inklusive dokument som labbrapporter, läkemedelshistorik och patienthistorik.

En del av denna information kan betraktas som känsliga personuppgifter. Detta inkluderar sådan information som beskriver din hälsa, etnicitet, religion eller sexualliv.

Oncopeptides är skyldiga enligt lag att säkerställa att biverkningar är spårbara och tillgängliga för uppföljning. Därför samlar vi både in personuppgifter om den person som är föremål för en rapport om biverkning, samt den person eller tredje part som gör rapporten. De personuppgifter som vi samlar in och behandlar när du gör en anmälan kan inkludera:

 • namn,
 • kontaktuppgifter, exempelvis din adress, e-postadress eller telefonnummer,
 • yrke (denna information kan avgöra vilka frågor du får om biverkningen, beroende på din förmodade medicinska kunskapsnivå), och
 • förhållande till personen av föremål för rapporteringen.

Laglig grund för behandling av personuppgifterna

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är Oncopeptides rättsliga skyldighet att följa tillämpliga lagar om säkerhetsövervakning för de läkemedel vi erbjuder.

Skydd av dina personuppgifter

Oncopeptides har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig åtkomst, eller utlämnande, liksom annan typ av obehörig behandling av personuppgifterna.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi delar din information med Oncopeptides dotterbolag och tredje parter, inklusive tjänsteleverantörer som kan hjälpa till med läkemedel. Detta inkluderar mottagande och uppföljning av rapporterade incidenter, regulatorisk rapportering och signalutvärdering. Alla dessa företag är bundna av integritetsskyldigheter, i avtal och/eller lag, och kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi är också skyldiga att lämna ut uppgifterna till behöriga nationella myndigheter, inklusive behöriga myndigheters databaser, för hantering och analys av information om misstänkta biverkningar. Dessutom kan dina personuppgifter lämnas ut till en tredje part i de fall vi är skyldiga till det enligt lag, domstolsbeslut eller statlig förordning, eller om sådant utlämnande på annat sätt är nödvändigt till stöd för någon brottslig eller annan rättslig utredning eller ett förfarande här eller utomlands.

Överföringar av dina personuppgifter utanför EU/EES

Vissa mottagare av personuppgifter enligt ovan kan befinna sig utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nivån på det rättsliga skyddet för personuppgifter kan skilja sig åt i dessa länder och inte ge samma skyddsnivå som dataskyddslagstiftning i EU/EES eller i det land där du bor. Vid en sådan överföring kommer Oncopeptides att vidta lämpliga åtgärder för att hålla din information säker. Du kan kontakta oss om du har några frågor om de åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter som överförs utanför EU/EES. Se kontaktuppgifter nedan.

Lagringsperiod för dina personuppgifter

Vi kommer att använda och lagra dina personuppgifter i enlighet med de lagkrav som reglerar lagring och rapportering av säkerhetsövervakningsrelaterad information för läkemedel. Sådana krav tvingar oss att lagra informationen i minst tio år efter utgången av upphörandet av godkännandet för försäljning eller längre om det krävs enligt nationell lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur Oncopeptides behandlar dina personuppgifter samt begära en kopia av dina uppgifter. Du kan också begära att din information korrigeras om den är felaktig. I enlighet med tillämplig lag kan du också ha rätt att begära att dina personuppgifter som vi behandlar raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan också begära att vi lämnar ut dina personuppgifter i elektroniskt format. Kontakta oss genom att mejla din förfrågan till privacy@oncopeptides.com eller genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

Om du har några frågor om Oncopeptides behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud:

Oncopeptides AB (publ)
Att: DPO
Luntmakargatan 46
SE-111 37 Stockholm, Sweden

E-post: privacy@oncopeptides.com

 

Om du har frågor rörande säkerhetsövervakning för läkemedel kontakta gärna:

Oncopeptides AB (publ)
Att: Head of Pharmacovigilance
Luntmakargatan 46
SE-111 37 Stockholm, Sweden

E-post: safety.report@oncopeptides.com