LIGHTHOUSE

Figur som visar en överblick över LIGHTHOUSE studien

Fas 3-studien LIGHTHOUSE är en randomiserad, öppen fas 3-studie som ska utvärdera melflufen och dexametason i kombination med daratumumab jämfört med daratumumab med stödjande dexametason i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom som är refraktära mot ett immunmodulerande läkemedel (IMiD) och en proteasomhämmare (PI) eller som har genomgått minst tre tidigare behandlingslinjer, inklusive en IMiD och en PI.

Syftet är att utvärdera effekten och säkerheten av en kombinationsbehandling med melflufen plus daratumumab jämfört med daratumumab.

Studien startade i december 2020 och skulle omfatta 240 patienter. I juli 2021 begärde den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att patientrekryteringen till alla pågående studier med melflufen skulle stoppas. Följaktligen begränsades patientrekrytering till LIGHTHOUSE efter att 54 patienter randomiserats.

Den kliniska studien avbröts i förtid i februari 2022. Tjugosju patienter randomiserades till vardera behandlingsarm. Patientegenskaperna var likvärdiga i de två studiearmarna. Övergripande resultat presenterades i november 2022.