Oncopeptides publicerar artikel i Journal of Clinical Pharmacology

En ny artikel om farmakokinetik och metabolism av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom publicerades nyligen i Journal of Clinical Pharmacology, en tidskrift som tillhandahåller läkare, farmaceuter, forskare och läkemedelsutvecklare ett forum för att presentera forskning inom alla aspekter av klinisk farmakologi.

Artikeln konstaterar att administrering av melflufen skiljer sig från administrering av melfalan genom en snabbare distribution till celler som i kombination med en snabb intracellulär metabolism möjliggör högre toppkoncentrationer av alkylerande substanser, och genom en mer omfattande distribution av melfalan till perifera vävnader.

Läs hela artikeln här (bakom betalvägg)

Frågor och svar för investerare

Vad är melflufen?

Melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, är baserat på Oncopeptides plattform för Peptide Drug Conjugate (PDC). De PDC-baserade föreningarna är sammansatta för att möjliggöra effektiv distribution, ett brett terapeutiskt fönster och en optimerad nytta-riskprofil. PDC:erna är designade kring två komponenter: en peptidbärare och en cytotoxisk nyttolast. PDC:erna är lipofila, vilket innebär att de löser sig lätt i fetter, något som möjliggör en snabb diffusion in i cellerna.

Peptidbäraren använder cancercellers förändrade metabolism för att hydrolysera PDC till aktiva hydrofila metaboliter, vilket leder till en anrikning i cancerceller.

Melflufen är den första PDC med en alkylerande nyttolast. Läkemedlet använder peptidaser och esteraser som överuttrycks i multipelt myelomceller, för att frigöra en giftig nyttolast inuti celler och skada DNA och döda cancerceller.

Läs mer om Oncopeptides teknologiplattformar här.

Vad är medicinska publikationer?

Med medicinska publikationer avses skriftliga dokument som presenterar forskningsresultat, fallstudier, recensioner och annan vetenskaplig information inom det medicinska området. De publiceras ofta i vetenskapliga tidskrifter efter att ha genomgått en rigorös peer-review-process.

Varför är de viktiga för ett biotechbolag som Oncopeptides?

Medicinska publikationer hjälper till att etablera trovärdighet, främja transparens och tillhandahålla värdefulla bevis för effektiviteten och säkerheten av behandlingar eller interventioner. Genom att dela forskningsrön och kliniska erfarenheter kan företag bidra till den bredare medicinska kunskapsbasen och påverka patientvård och branschstandarder.

Påverkar dessa publikationer produktutvecklingen?

Data från forskning och kliniska prövningar kan, när de publiceras, ge insikter i utvecklingen av nya läkemedel eller nya indikationer för befintliga. De kan också vägleda framtida forskningsprojekt.

Hur använder vårdpersonal dessa publikationer?

Vårdpersonal förlitar sig på medicinska publikationer för att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen, innovativa tekniker och bästa praxis. Denna kunskap hjälper dem att fatta välgrundade beslut om patientvård och behandlingsval.

Kan allmänheten få tillgång till dessa publikationer?

När det gäller Journal of Clinical Pharmacology är dess innehåll en blandning av betald, gratis och så kallad öppen källkod, vilket innebär att allmänheten kan komma åt det utan kostnad. Medan många medicinska tidskrifter kräver prenumerationer, finns det många tidskrifter och resurser med öppen tillgång där forskning är fritt tillgänglig.

Artikeln i fråga ligger bakom en betalvägg.

Varför är peer-review-processen i medicinska publikationer avgörande?

Peer review säkerställer att forskningen som presenteras i publikationen är av hög kvalitet, vetenskapligt välgrundad och fri från fördomar. Experter på området utvärderar forskningen, vilket bidrar till att upprätthålla trovärdigheten och trovärdigheten hos resultaten.

Hur gynnar medicinska publikationer patienter?

Genom att driva framsteg inom medicinsk vetenskap spelar dessa publikationer en roll i utvecklingen av nyare, säkrare och mer effektiva behandlingar. När vårdföretag delar med sig av sina resultat påskyndar det spridningen av viktig information, vilket i slutändan leder till bättre patientresultat.

Var kan jag hitta mer information?

Du kan läsa hela artikeln här. För ytterligare information, kontakta David Augustsson, direktör för Corporate Affairs, david.augustsson@oncopeptides.com