27 juni 2024

Oncopeptides utser första läkemedelskandidaten från sin SPiKE-plattform

Oncopeptides meddelade nyligen att den första läkemedelskandidaten baserat på företagets unika plattform för Small Polypeptide based innate Killer Engagers (SPiKE) har valts ut.

SPiKE-plattformen använder så kallade multispecifika konstrukter som kan binda till flera mål samtidigt. Den första läkemedelskandidaten, OPSP1, är en bispecifik konstrukt utformad för att både engagera naturliga mördarceller (NK-celler), en del av immunförsvaret, och angripa cancerceller. Målet med OPSP1 är att bevisa SPiKE-plattformens förmåga att aktivera dessa NK-celler. För att göra detta riktar OPSP1 sig mot ett specifikt protein som kallas BCMA och som förekommer i vissa cancerformer, däribland multipelt myelom. Genom att rikta in sig på detta protein kommer Oncopeptides att kunna bedöma hur väl SPiKE-plattformen kan aktivera NK-celler för att bekämpa cancer, ett avgörande steg innan den fortsatta kliniska utvecklingen av SPiKE-plattformen.

”Det finns en betydande potential i NK-cellmedierad terapi mot svårbehandlade cancersjukdomar”, säger Dr Karl-Johan Malmberg, professor vid Oslo Universitet och Karolinska Institutet. ”Trots de betydande framstegen inom nuvarande behandlingar är verkligheten att resistens mot dessa terapier ofta utvecklas. Detta understryker det akuta behovet av nya och innovativa behandlingsalternativ för att möta detta otillfredsställda medicinska behov.”

NK-cellmedierad terapi har en lovande potential inom cancerimmunterapi, med pågående forskning som syftar till att övervinna befintliga utmaningar och förbättra dess terapeutiska potential. Som ett nästa steg för Oncopeptides kommer en första klinisk prövning i människor att utformas för att utvärdera säkerheten, effekten och den övergripande terapeutiska potentialen hos OPSP1.

”Förmågan att kunna visa en lovande produktpipeline bakom sin flaggskeppsprodukt är viktig för ett växande biotechbolag. Efter de framgångar vi har nått med vår första teknologiplattform PDC, där vi har en godkänd produkt, är vi glada över att nå framsteg med vår andra teknikplattform, SPiKE”, säger Sofia Heigis, VD för Oncopeptides. ”Denna milstolpe är ett stort steg framåt i vår ambition att säkerställa att Oncopeptides kan fortsätta att ge hopp till patienter som lider av svårbehandlade cancerformer och skapa värde för de aktieägare som investerar i vår vetenskap.”

Ett prekliniskt projekt inom SPiKE-plattformen har tidigare fått ett ekonomiskt bidrag från Eurostars 3-programmet, medfinansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” och drivs av ett internationellt forskningskonsortium som innefattar världsledande expertis från avdelningen för cancerimmunologi vid Oslo universitetssjukhus, Pharmatest Services Ltd i Åbo, Finland och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, varifrån teknologin ursprungligen härrör. Med detta bidrag har Vinnova också gett Oncopeptides resurser för att utveckla preklinisk proof of concept för en ny syntetisk liten polypeptid för behandling av multipelt myelom.

För information om SPiKE-plattformen, klicka här.

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?

Oncopeptides AB har tillkännagivit valet av OPSP1som det första läkemedelskandidaten från sin SPiKE-plattform, designad för att engagera naturliga mördarceller och rikta cancerceller genom att binda till BCMA-proteinet. Denna milstolpe innebär ett stort framsteg när det gäller att utveckla nya behandlingar för svårbehandlade cancerformer, med planer på att påbörja en första klinisk prövning i människor för att utvärdera OPSP1:s säkerhet och effektivitet.

Vad betyder CD-valet konkret för läkemedlet och Oncopeptides?

Valet av CD (candidate drug, kandidatläkemedel) för OPSP1 från SPiKE-plattformen innebär en viktig milstolpe i arbetet med att utveckla Oncopeptides pipeline. För läkemedlet innebär detta att det har visat tillräckligt med prekliniskt löfte för att gå vidare till kliniska prövningar, där dess säkerhet och effekt kommer att utvärderas ytterligare. I ett bredare perspektiv belyser detta val Oncopeptides innovationskraft och förmåga att utveckla nya terapier, vilket potentiellt kan bidra till att stärka bolagets marknadsposition, förtroendet hos intressenter och långsiktiga tillväxtutsikter. Det visar också framsteg med att diversifiera företagets portfölj utöver dess ursprungliga PDC-plattform.

Vilka är nästa steg i utvecklingen av OPSP1?

Nästa steg är att utforma och genomföra en första klinisk prövning i människa för att utvärdera säkerheten, effekten och den övergripande terapeutiska potentialen hos OPSP1.

Hur finansieras SPiKE-projektet, ser ni ytterligare kostnader som inte ingår i din nuvarande budget längre fram?

Att utveckla våra pipelinetillgångar var en del av den kommunicerade ambitionen med den nyemission som Oncopeptides genomförde under våren. De omedelbara nästa stegen i utvecklingen av OPSP1 och andra pipelinetillgångar är därmed finansierade. Att få ett läkemedel fullt utvecklat och godkänt är otroligt kostsamt och vi kommer att se över olika alternativ längre fram i utvecklingen.

Hur förhåller sig SPiKE-plattformen till er andra innovationsplattform, PDC? Vad finns det för skillnader och likheter?

PDC-plattformen (Peptide Drug Conjugate) levererar en cytotoxisk substans direkt in i cancerceller med hjälp av en peptidbärare, och utnyttjar cancercellernas förändrade metabolism för att rikta in dem specifikt och minska biverkningar. Plattformen är kliniskt bevisad genom Oncopeptides flaggskeppsprodukt Pepaxti.

SPiKE är en potentiellt banbrytande plattform som använder immunsystemet, framförallt NK-celler, för att rikta in sig på och förstöra cancerceller, i syfte att bibehålla effektiviteten samtidigt som biverkningar som cytokinfrisättningssyndrom minskar.

Båda plattformarna fokuserar på att behandla svårbehandlade cancerformer med innovativa metoder som maximerar effektiviteten och minimerar negativa effekter.

För mer information, besök Oncopeptides pipeline-sida.