Pressmeddelande

Ändring av antalet aktier och röster i Oncopeptides AB (publ)

april 28, 2017 Regulatorisk

Under april månad har antalet aktier och röster i Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) ökat med 977 906 aktier och röster med anledning av nyemission i samband med utnyttjande av övertilldelningsoptionen efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 28 april 2017 uppgår antalet aktier och röster i Oncopeptides till 39 806 021.

  
Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Sedan dess grundande har Bolaget fokuserat på utvecklingen av Bolagets produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med Ygalo är att åstadkomma bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.

  
För mer information, kontakta
:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post:
jakob.lindberg@oncopeptides.se 

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post:
rein.piir@oncopeptides.se

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 18.00 (CET).