Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2018

februari 22, 2019 Regulatorisk

Sammanfattning Q4

Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2018 

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -111,4 (-66,7) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,53 (-1,68) SEK
  • Likvida medel per den 31 december uppgick till 375,6 (404,0) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2018 

  • Vid bolagets kapitalmarknadsdag i december presenterades en uppdaterad strategi för Oncopeptides verksamhet
  • Vid bolagets extra bolagsstämma i december valdes Dr Jennifer Jackson in som ny styrelse­ledamot
  • Professor Paul G Richardson presenterade nya interimsdata från den pågående HORIZON-studien med melflufen vid det 60:e Amerikanska Hematologimötet (ASH)
  • De första interimsresultaten från den pågående kombinationsstudien ANCHOR med melflufen presenterades vid ASH i december 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • I januari 2019 genomförde Oncopeptides en riktad nyemission om 546,2 MSEK (cirka 60 MUSD) före emissionskostnader

Koncernens siffror i sammandrag

TSEK     2018 okt-dec     2017 okt-dec     2018 jan-dec     2017 jan-dec 
Nettoomsättning
Rörelseresultat -111 212 -66 704 -419 300 -247 620
Resultat före skatt -111 214 -66 704 -419 302 -247 620
Resultat efter skatt -111 361 -66 704 -419 449 -247 620
Resultat per aktie före och efter utspädning -2,53 -1,68 -9,77 -6,44
Kassaflöde från den löpande verksamheten -108 855 -45 679 -333 727 -271 497
Likvida medel vid periodens slut 375 617 404 050 375 617 404 050
Forsknings och utvecklingskostnader /rörelsekostnader, %
81% 79% 77% 80%

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Bokslutskommunikén för 2018 och en operationell uppdatering kommer att presenteras av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp fredagen den 22 februari 2019, kl. 14:00 (CET).

Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 427 06
Europa: +44 3333 009 270
USA: +1 833 526 83 82

Finansiell kalender

Årsredovisning 2018:  Vecka 17, 2019
Årsstämma: 21 maj 2019
Q1 rapport 2019 21 maj 2019
Q2 rapport 2019: 12 juli 2019
Q3 rapport 2019:   19 november 2019


För ytterligare information

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92
 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019, klockan 08:00 CET.

 
Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkan­didaten melflufen (Ygalo®), en peptidlänkad alky­lerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematolo­giska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingspro­grammet för melflufen är att visa bättre behand­lingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbe­handlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.