Pressmeddelande

Delårsrapport april-juni 2018

juli 13, 2018 Regulatorisk
”Omvärldens kunskap om Oncopeptides och förståelsen för vår kliniska strategi har ökat markant under våren”

Sammanfattning Q2

Finansiell översikt 1 april – 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -143,1 (-67,3) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,27 (-1,69) SEK
  • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 568,2 (535,1) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2018

  • Första patienten påbörjade behandling med Ygalo® i fas I/II studien ANCHOR
  • Ett Clinical Advisory Board bestående av internationellt erkända forskare för klinisk utveckling inom hematologi tillsattes
  • Uppdaterade interimsdata med Ygalo® från den pågående HORIZON-studien (RRMM-patienter utan kvarvarande behandlingsalternativ) visade Overall Response Rate (ORR) på 32,1% och en Clinical Benefit Rate (CBR) på 39,3% vilket presenterades vid europeiska hematologimötet (EHA) i Stockholm

Koncernens siffror i sammandrag

2018 2017 2018 2017 2017
TSEK  apr-jun  apr-jun  jan-jun   jan-jun  jan-dec 
Nettoomsättning
Rörelseresultat -143 075 -67 260 -205 107 -129 343 -247 620
Resultat före skatt -143 075 -67 260 -205 107 -129 343 -247 620
Resultat efter skatt -143 075 -67 260 -205 107 -129 343 -247 620
Resultat per aktie före och efter utspädning -3,27 -1,69 -4,91 -3,54 -6,44
Kassaflöde från den löpande verk­samheten -96 479 -72 023 -130 607 -139 660 -271 497
Likvida medel vid periodens slut 568 212 535 069 568 212 535 069 404 050
Forsknings och utvecklingskostnader /rörelsekostnader, % 69% 74% 75% 75% 80%

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 26 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 22 februari 2019

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Mobil: +46 708 53 72 92

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 08.00 CET.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.