Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

maj 26, 2020 Regulatorisk

Sammanfattning

Finansiell översikt 1 januari – 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -297,3 (-134,1) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,37 (-2,82) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 617,8 (747,5) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2020

  • De övergripande studieresultaten från bolagets pivotala fas 2-studie HORIZON presentera­des och visar att melflufen har tumörssvarsfrekvens på 26% för patienter med trippelklass­refraktärt multipelt myelom
  • The Lancet Haematology publicerade detaljerade resultat från Oncopeptides internationella multicenterstudie O-12-M1
  • Oncopeptides meddelade att COVID-19 inte förväntas påverka bolagets registreringsgrun­dande studier nämnvärt medan rekrytering till explorativa studier och start av nya studier tillfälligt pausats
  • Bolaget stärkte sin ledningsgrupp med flera nya ledande befattningshavare

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I maj genomförde Oncopeptides en riktad nyemission om 1 414 miljoner kronor (144 MUSD) före emissionskostnader
  • Patientrekryteringen avslutades framgångsrikt i maj till den registreringsgrundande fas 3-studien OCEAN som omfattar 450 patienter från drygt 100 sjukhus runt om i världen

Koncernens siffror i sammandrag

TSEK 2020 jan – mar 20191) jan – mar 2019 jan – dec
Nettoomsättning
Rörelseresultat -296 876 -133 812 -739 392
Resultat före skatt -297 327 -133 946 -739 920
Resultat efter skatt -297 329 -134 077 -740 705
Resultat per aktie före och efter utspädning -5,37 -2,82 -14,33
Kassaflöde från den löpande verksamheten -312 841 -142 821 -690 566
Likvida medel vid periodens slut 617 786 747 471 926 186
Forsknings och utvecklingskostnader
/ rörelsekostnader, %
72% 80% 74%

  
1) Tidigare perioder har justerats med hänsyn till rättelse av fel, se not 6

 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten Q1 2020 och en operationell uppdatering kommer att presenteras på en tele­fonkonferens av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp tisdagen den 26 maj 2020, kl. 10.00 (CET).
Telefonkonferensen sänds även som en webcast och nås via hemsidan www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 505 583 57
Europa: +44 3333 009 271

USA: +1 833 526 83 98

Finansiell kalender
Årsstämma 2020: 26 maj 2020
Delårsrapport Q2 2020: 26 augusti 2020
Delårsrapport Q3 2020: 19 november 2020
 

För ytterligare information
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92
 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020, klockan 08:00 CET.
 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen (melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.