Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT Q2 2020

augusti 26, 2020 Regulatorisk

Sammanfattning

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -401,0 (-171,9) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -6,79 (-3,52) SEK
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 937,8 (626,8) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2020

 • Marty J Duvall utsågs till ny VD från 1 juli och Jakob Lindberg övergick till befattningen som Chief Scientific Officer
 • Ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i USA inlämnades
 • Ett laboratorium för att förstärka den prekliniska utvecklingen av teknikplattformen samt att bygga vidare på bolagets pipeline togs över
 • En riktad nyemission om 1 414 MSEK (144 MUSD) (före emissionskostnader) genomfördes varav 716,4 MSEK (före emissionskostnader) tillfördes efter periodens utgång
 • Rekryteringen till fas 3-studien OCEAN pågår fortsatt, efter att det initiala målet att inkludera 450 patienter nåddes i maj
 • Finala data från den registreringsgrundande studien HORIZON presenterades på hematologimötet EHA
 • I maj återstartade bolaget patientrekryteringen till sina explorativa kliniska studier efter ett tillfälligt uppehåll på grund av COVID-19 pandemin

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I augusti rekryterades den första patienten till fas 1/2-studien i AL-Amyloidos, den första studien med melflufen, i en indikation utanför multipelt myelom
 • I augusti startade bolaget en fas 2-studie kallad PORT för att utvärdera en alternativ administration av melflufen

Koncernens siffror i sammandrag

TSEK 2020
apr – juni
2019
apr – jun
2020
jan – jun
2019
jan – jun
2019
jan – dec
Nettoomsättning  –  –  –  –  –
Rörelseresultat -399 332 -171 739 -696 208 -305 551 -739 392
Resultat före skatt -399 542 -171 864 -696 869 -305 810 -739 920
Resultat efter skatt -401 041 -171 944 -698 370 -306 021 -740 705
Resultat per aktie före och efter utspädning -6,79 -3,52 -12,20 -6,35 -14,33
Kassaflöde från den löpande verksamheten -285 665 -122 997 -598 506 -265 818 -690 566
Likvida medel vid periodens slut 937 773 626 799 937 773 626 799 926 186
Forsknings och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 57% 77% 63% 78% 74%

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten Q2 2020 och en uppdatering av verksamheten kommer att presenteras på en Telefonkonferens av VD Marty J Duvall och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp onsdagen den 26 augusti 2020, kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen sänds även som en webcast och nås via hemsidan www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 566 427 06
Europa: +44 3333 009 274
USA: +1 833 249 84 07

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 2020:   19 november 2020
Bokslutskommuniké 2020: 18 februari 2021
Delårsrapport Q1 2021: 26 maj 2021
Årsstämma 2021:     26 maj 2021

 

För ytterligare information

Marty J Duvall, VD för Oncopeptides AB
E-post: marty.duvall@oncopeptides.com

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020, klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är fokuserat på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, som är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen (INN melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON har Oncopeptides lämnat in en ansökan om villkorat marknadsgodkännande till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för melflufen (INN melfalan flufenamid) i kombination med dexametason, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.

För mer information besök www.oncopeptides.com.