Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT Q3 2020

november 19, 2020 Regulatorisk

Sammanfattning 

Finansiell översikt 1 juli – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -383,4 (-189,8) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,71 (-3,53) SEK
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 1 251,6 (1 122,3) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2020

 • FDA beviljade en prioriterad granskning av melflufen för patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom och fastställde ett PDUFA-datum till den 28 februari, 2021 
 • Patientrekryteringen slutfördes till den pivotala fas 3-studien OCEAN omfattande 495 patienter
 • Rekryteringen till fas 1/2-studien i AL-amyloidos påbörjades, detta är den första studien med melflufen i en indikation utanför multipelt myelom
 • En fas 2-studie kallad PORT för att utvärdera en alternativ administrering av melflufen och dexametason vid multipelt myelom startade
 • Oncopeptides samordnade den globala och amerikanska organisationsstrukturen och utsåg Mohamed Ladha till General Manager för den amerikanska affärsenheten

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Oncopeptides meddelade att bolaget avser ansöka om villkorat marknadsgodkännande i EU
 • Låneavtal om 40 MEUR ingicks med europeiska investeringsbanken (EIB)
 • IND-ansökan inlämnades till FDA för att påbörja kliniska studier i USA med bolagets andra läkemedelskandidat OPD5

 

Koncernens siffror i sammandrag

TSEK

2020
jul – sep
2019
jul – sep
2020
jan – sep
2019
jan – sep
2019
jan – dec
Nettoomsättning  –  –  –  –  –
Rörelseresultat -383 498 -189 597 -1 079 706 -495 148 -739 392
Resultat före skatt -383 784 -189 710 -1 080 653 -495 520 -739 920
Resultat efter skatt -383 357 -189 780 -1 081 727 -495 801 -740 705
Resultat per aktie före och efter utspädning -5,71 -3,53 -17,87 -9,90 -14,33
Kassaflöde från den löpande verksamheten -340 841 -207 774 -939 347 -473 592 -690 566
Likvida medel vid periodens slut 1 251 629 1 122 297 1 251 629 1 122 297 926 186
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader, %
50% 80% 59% 79% 74%

   
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Delårsrapporten Q3 2020 och en uppdatering av verksamheten kommer att presenteras på en telefonkonferens av VD Marty J Duvall och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp torsdagen den 19 november 2020, kl. 14.00 (CET).

Telefonkonferensen sänds även som en webcast och nås via hemsidan www.oncopeptides.com.
 
Deltagares telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 426 92
Europa: +44 3333 009 274
USA: +1 833 526 83 47

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2020: 18 februari 2021

Årsredovisning 2020: Vecka 17, 2021
Delårsrapport Q1 2021: 26 maj 2021
Årsstämma 2021: 26 maj 2021

För ytterligare information
Marty J Duvall, VD för Oncopeptides AB

E-post: marty.duvall@oncopeptides.com

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2020, klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den ledande produktkandidaten melflufen är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON-studien har en ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. FDA har beviljat bolagets ansökan en prioriterad granskning och fastställt ett PDUFA-datum, dvs. när granskningen ska vara klar, till den 28 februari 2021. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.