Pressmeddelande

Fjärde ledamoten i Oncopeptides valberedning utsedd inför årsstämma 2017

mars 22, 2017
Stockholm — 22 mars 2017 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2017 nu är komplett.

Vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2016 beslutades att inrätta en valberedning samt att anta principer för dess arbete samt förberedelser inför årsstämman 2017. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna jämte styrelsens ordförande.

Vid utgången av 2016 bestod valberedningen av Staffan Lindstrand (ordförande) nominerad av HealthCap VI L.P., Nina Rawal nominerad av Industrifonden samt styrelsens ordförande Alan Hulme.

Den fjärde ledamoten representerande den tredje största aktieägaren har utsetts efter det att bolagets aktier noterats på Nasdaq Stockholm, vilket ägde rum den 22 februari, 2017. Bolagets tredje största aktieägare är GLADIATOR och kommer att representeras i valberedningen av Max Mitteregger.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:
Staffan Lindstrand, Ordförande i Oncopeptides AB’s valberedning representerande HealthCap VI L.P. E-post:
staffan.lindstrand@healthcap.eu

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016 kl. 16.00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom. Mer information finns på
www.oncopeptides.se.