Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

maj 26, 2021 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls onsdagen den 26 maj 2021. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
  •  Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.
  • Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt bolagets revisor fastställdes.
  • Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson omvaldes till styrelseledamöter. Per Wold-Olsen omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.
  • Beslutades att anta föreslagen ny bolagsordning.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda och inhyrd personal (”Co-worker LTIP 2021”). Programmet är aktierelaterat och riktar sig till anställda och inhyrd personal. Totalt omfattar programmet högst 1 356 131 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara den årliga tilldelningen (som är en procentsats av baslönen) dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från dagen för tilldelning av Aktierätterna (”Tilldelningsdagen”) till och med tredje årsdagen räknat från Tilldelningsdagen (”Intjänandetidpunkten”). Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i Oncopeptides vid intjänandetidpunkten. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 1 487 370 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under Co-worker LTIP 2021.
  • Beslutades i enlighet med Huvudägarnas, HealthCap VI L.P. och Stiftelsen Industrifonden (”Huvudägarna”), förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Board LTIP 2021”). Programmet är aktierelaterat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Totalt omfattar programmet högst 35 000 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en viss summa (1 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 600 000 kronor till envar av övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter) dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från dagen för tilldelning fram till det som infaller tidigast av (i) årsstämman 2024 eller (ii) 1 juni 2024. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides vid relevanta intjänandetidpunkter. Beslutades vidare i enlighet med Huvudägarnas förslag (c) om att bolaget kan ingå aktieswapavtal med tredje part.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.
  • Beslutades att anta föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB
E-postl: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director of Investor Relations, Oncopeptides AB
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com  
Mobil: +46 70 873 40 95

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 15:00 (CEST)
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som omfattar bland annat de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Den första av dessa förväntas gå in i klinisk utvecklingsfas under 2021.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.