Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

maj 26, 2020 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – 26 maj 2020 – Oncopeptides AB (publ):s (ONCO) årsstämma 2020 avhölls idag i Tändstickspalatset i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.
  • Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt bolagets revisor fastställdes.
  • Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson omvaldes till styrelseledamöter. Per Wold-Olsen omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades att anta föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Beslutades att anta föreslagen ny bolagsordning.
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Board LTIP 2020”). Programmet är aktierelaterat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Totalt omfattar programmet högst 37 150 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en viss summa (1 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 540 000 kronor till envar av övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter) dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från dagen för tilldelning fram till det som infaller tidigast av (i) årsstämman 2023 eller (ii) 1 juni 2023. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget vid relevanta intjänandetidpunkter. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om emission av högst 37 150 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under Board LTIP 2020.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides

E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

 

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 17.30 (CEST)
 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen (melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.