Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (Publ)

maj 17, 2018 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – 17 maj 2018 – Oncopeptides AB (publ):s (ONCO) årsstämma 2018 avhölls idag i Tändstickspalatset i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets förlust i ny räkning.
  • Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt bolagets revisor fastställdes. 
  • Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Olof Tydén omvaldes till styrelseledamöter. Brian Stuglik och Per Wold-Olsen valdes till nya styrelseledamöter. Per Wold-Olsen valdes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades att anta föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Beslutades att anta föreslagna principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete. 
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i bolaget (”Co-worker LTIP 2018”). Deltagarna kommer tilldelas optioner vilka efter tre år berättigar till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de fem handelsdagar som föregår dagen för tilldelning av respektive option. Varje option berättigar till förvärv av en aktie i bolaget och totalt kommer högst 440 025 optioner tilldelas. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 440 025 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier samt för att täcka kostnader för sociala avgifter under Co-worker LTIP 2018. Beslutades även i enlighet med styrelsens förslag att teckningsoptioner som har emitterats av Oncopeptides under Co-worker LTIP 2017 med syfte att säkra Oncopeptides kostnader för sociala avgifter under Co-worker LTIP 2017 ska kunna användas under Co-worker LTIP 2018 för att täcka kostnader för sociala avgifter under Co-worker LTIP 2018.
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Board LTIP 2018”). Programmet är aktierelaterat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Totalt omfattar programmet högst 55 000 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en viss summa (1 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 540 000 kronor till envar av övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter) dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 30 handelsdagar före årsstämman. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från dagen för årsstämman fram till årsstämman 2021. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget vid relevanta intjänandetidpunkter. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om emission av högst 55 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under Board LTIP 2018.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.

För ytterligare information

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som ut­vecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 18.30 (CET).