Pressmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

maj 18, 2017 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – 18 maj 2017 — Oncopeptides AB:s (ONCO) årsstämma 2017 avhölls idag på IVA Konferenscenter i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
 •  Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
 •  Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets förlust i ny räkning.
 •  Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt Bolagets revisor fastställdes.
 •  Till styrelseledamöter omvaldes Alan Hulme, Jonas Brambeck, Luigi Costa, Cecilia Daun Wennborg, Ulf Jungnelius, Olof Tydén samt Per Samuelsson. Alan Hulme omvaldes även till styrelsens ordförande.
 •  Beslutades att anta föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 •  Beslutades att anta föreslagna principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete.
 •  Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett optionsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Bolaget (”Co-worker LTIP 2017”). Programmet omfattar totalt 20-25 deltagare vilka kommer tilldelas optioner vilka berättigar till förvärv aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de fem handelsdagar som föregår dagen för tilldelning av respektive option. Varje option berättigar till förvärv av en aktie i Bolaget och totalt kommer tilldelas högst 1 618 939 optioner. Styrelsen ska årligen besluta om tilldelning av optioner inom ramen för Co-worker LTIP 2017 och individuell tilldelning under programmets löptid får inte överstiga 600 000 optioner. Optionerna ska vara föremål för intjäning över en treårsperiod varvid samtliga tilldelade optioner ska tjänas in vid den tredje årsdagen från dagen för tilldelning förutsatt att optionsinnehavaren, med vissa sedvanliga undantag, då fortfarande är anställd av (eller, vad avser konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till) Bolaget.
 •  Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av totalt 2 137 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier samt för att täcka kostnader för sociala avgifter under Co-worker LTIP 2017. Endast Bolagets dotterbolag Oncopeptides Incentive AB är berättigat att teckna teckningsoptionerna.
 •  Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Board LTIP 2017”). Programmet är aktierelaterat och riktar sig till huvudaktie-ägaroberoende styrelseledamöter i Bolaget. Totalt omfattar programmet 34 800 aktierätter varav styrelsens ordförande Alan Hulme ska tilldelas 11 600 aktierätter samt övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter envar ska tilldelas 5 800 aktierätter. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från dagen för årsstämman till och med den 31 maj 2020. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Bolaget under förutsättning att innehavaren, med vissa sedvanliga ”good leaver”-undantag, fortfarande är styrelseledamot i Bolaget den 1 juni 2020.
 •  Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om emission av totalt 34 800 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under Board LTIP 2017. Endast Bolagets dotterbolag Oncopeptides Incentive AB är berättigat att teckna teckningsoptionerna.
 •  Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest på specifika villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 3 980 000 (motsvarande upp till 10 procent av antalet aktier i Bolaget vid kallelsens utfärdande).

Fullständiga förslag till ovan beslut finns tillgängliga på www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post:
jakob.lindberg@oncopeptides.se 

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post:
rein.piir@oncopeptides.se

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Sedan dess grundande har Bolaget fokuserat på utvecklingen av Bolagets produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med Ygalo är att åstadkomma bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 19.00 (CET).