Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

maj 31, 2024 Regulatorisk

Stockholm, Sverige – Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) hölls fredagen den 31 maj 2024. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och de tidigare verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.
  • Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt bolagets revisor fastställdes.
  • Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson omvaldes till styrelseledamöter. Per Wold-Olsen omvaldes också till styrelsens ordförande.
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets revisor, med önskemål om Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter (”Board SHP 2024”). Programmet är aktiebaserat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Board SHP 2024 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas aktierätter vilka berättigar till högst 800 000 stamaktier i Oncopeptides. Antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Antalet aktierätter ska motsvara en viss summa (800 000 kronor till styrelsens ordförande och 320 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, dock att Per Samuelsson har avböjt att erhålla aktierätter). Aktierätterna ska tilldelas deltagarna så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman (”Tilldelningsdagen”). Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2025 eller (ii) 1 juli 2025 (”Intjänandetidpunkten”) under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides den dagen. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade aktierätter får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade aktierätter får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som styrelseledamoten är medlem i styrelsen eller (ii) sex år efter Tilldelningsdagen. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i bolaget. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda och konsulter (”Co-worker LTIP 2024”). Programmet är aktiebaserat och riktar sig till bolagets anställda och konsulter. Co-worker LTIP 2024 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar till högst 8 150 000 stamaktier i Oncopeptides. Antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara den årliga tilldelningen (som är en procentsats av baslönen) dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från dagen för tilldelning av aktierätterna (”Tilldelningsdagen”) till och med tredje årsdagen räknat från Tilldelningsdagen (”Intjänandetidpunkten”). Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i Oncopeptides vid Intjänandetidpunkten. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.