Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagstämma i Oncopeptides AB (publ)

december 05, 2018 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – 5 december 2018 – Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) avhölls idag i Tändstickspalatset i Stockholm. Vid extra bolagsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
  •  Föreslagna arvoden till styrelsens nya ledamot fastställdes. 
  • Jennifer Jackson valdes till ny styrelseledamot. Noteras att styrelsen också består av Per Wold-Olsen (ordförande), Brian Stuglik, Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Olof Tydén, för tiden intill slutet av årsstämman 2019. 
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram till den nya styrelseledamoten (”Board LTIP 2018.2”). Programmet är aktierelaterat och riktar sig till den nya huvudaktieägaroberoende styrelseledamoten i bolaget. Totalt omfattar programmet högst 2 750 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas deltagaren ska motsvara 270 000 kronor dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Tilldelning ska ske senast före årsstämman 2019. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från tilldelningsdagen till och med sista intjäningsdagen vilken inträffar tre år efter tilldelningsdagen. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget vid relevanta intjänandetidpunkter. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om emission av högst 2 750 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under Board LTIP 2018.2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
Telefon: 08 615 20 40
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
Telefon: 070 853 72 92
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en peptidlänkad alkylator, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 16.15 (CET).