Pressmeddelande

Nya data från Oncopeptides pivotala fas 2-studie HORIZON i patienter med metastaserad cancer (extramedullär sjukdom, EMD) presenteras den 15 september

augusti 30, 2019
Stockholm – 30 augusti 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att uppdaterade melflufendata från den pivotala fas 2-studien OP-106 HORIZON kommer att presenteras vid det 17:e Internationella Myeloma Workshop mötet (IMW) den 15 september i Boston, Massachusetts, USA. Dessa data är från en senare dataavläsning jämfört med tidigare presenterade data vid EHA i juni och i sammanfattningen till IMW.

I samband med presentation kommer de nya resultaten att finnas tillgängliga på företagets hemsida under:

www.oncopeptides.com / Investerare & media / Presentationer / 2019 IMW

I sammanfattningen redovisas 121 patienter från HORIZON-studien där 70% av patienterna minst var penta-klass refraktära och 89% av patienterna minst quad-klass refraktära. Patienter utan extramedullär sjukdom uppvisade en tumörsvarsfrekvens på 30% där medianpatienten svarade under 7.5 månader. Patienter med extramedullär sjukdom uppvisade en tumörsvarsfrekvens på 24% där medianpatienten svarade under 3.1 månader.

VD Jakob Lindberg kommenterar
”HORIZON är en studie som adresserar patienter med multipelt myelom i mycket sen fas. I myelompatienter som till en majoritet var penta-klassrefraktära och inte led av extramedullär sjukdom redovisar vi i sammanfattningen en lovande aktivitet med en tumörsvarsfrekvens på 30% där medianpatienten uppvisade tumörsvar under 7.5 månader. I patienter som till en majoritet var penta-klassrefraktära och som led av extramedullär sjukdom var tumörsvarsfrekvensen 24% och medianpatienten uppvisade tumörsvar under 3.1 månader. Givet att godkända läkemedel i genomsnitt har uppvisat tumörsvar i mindre än 10% av sena myelompatienter med extramedullär sjukdom är även det resultatet mycket lovande”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 08.15.

Om melflufen
Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att kunna behandla flera olika cancertyper. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga lipofilicitet och klyvs omedelbart av peptidaser till en hydrofil alkylerare som blir fångad inuti myelomcellen. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på peptidasaktiviteten och inducerar irreversibla skador på DNA samt programmerad celldöd. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.