Pressmeddelande

Oncopeptides AB delårsrapport april – juni 2017

augusti 25, 2017 Regulatorisk
Stockholm, Sverige — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) publicerar idag sin delårsrapport för andra kvartalet 2017.

”Det är glädjande att vår registreringsgrundande fas III-studie OCEAN påbörjades under kvartalet, i enlighet med vår strategiska plan. Det här är en avgörande händelse för Ygalo® och för oss som företag. Det tar oss ett steg närmare att göra Ygalo® tillgängligt för patienter med multipelt myelom i sen fas”, säger VD Jakob Lindberg.

SAMMANFATTNING Q2

1 april – 30 juni 2017

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Periodens resultat uppgick till -67,3 (-23,5) MSEK
  •  Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,69 (-1,19) SEK
  •  Likvida medel per den 30 juni uppgick till 535,1 (15,9) MSEK

Väsentliga händelser under perioden1 april – 30 juni 2017

  •  Under juni påbörjade den första patienten behandlingen i den registreringsgrundande fas III studien OCEAN. Studien inriktar sig på behandlingsresistenta multipelt myelompatienter i sen fas (RRMM).

Studien är utformad för att visa om Ygalo® är mer effektiv, lika effektiv eller mindre effektiv än dagens standardbehandling, pomalidomid, för RRMM patienter.

KONCERNENS SIFFROR I SAMMANDRAG (TSEK):

Koncernens siffror i sammandrag (TSEK)
2017 2016 2017 2016 2016
apr – jun apr – jun jan – jun jan – jun jan – dec
Nettoomsättning
Rörelseresultat -67 260 -23 483 -129 343 -38 727 -114 482
Resultat före skatt -67 260 -23 483 -129 343 -38 727 -114 446
Resultat efter skatt -67 260 -23 483 -129 343 -38 727 -114 446
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,69 -1,19 -3,54 -2,01 -4,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten -72 023 -19 538 -139 660 -32 669 -104 262
Likvida medel vid periodens slut 535 069 15 919 535 069 15 919 40 251
Forsknings och utvecklingskostnader /rörelsekostnader, % 74% 90% 75% 88% 78%


FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport tredje kvartalet 2017    
15 november 2017
Bokslutskommuniké 2017   
22 februari 2018

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40
   
Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan som Oncopeptides AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017, 08.00.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Sedan dess grundande har Bolaget fokuserat på utvecklingen av Bolagets produktkandidat Ygalo®, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med Ygalo® är att åstadkomma bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.