Pressmeddelande

Oncopeptides AB delårsrapport januari – mars 2018

maj 17, 2018 Regulatorisk
Stockholm — 17 maj 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) publicerar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2018.

”Många viktiga milstolpar uppnådda under kvartalet”

Sammanfattning Q1

Finansiell översikt 1 januari – 31 mars 2018 

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -62,0 (-62,1) MSEK
  • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,56 (-1,89) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 664,9 (611,6) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2018 

  • I mars förstärktes bolagets ledningsgrupp genom utnämnande av Dr Christian Jacques som EVP Clinical Strategy och Chief Scientific Officer
  • Ygalo® beviljades i mars ytterligare patentskydd i Japan fram till 2033
  • Oncopeptides genomförde i mars en riktad nyemission om cirka 314 MSEK (USD 38m) före emissionskostnader 

Väsentliga händelser efter perioden 

  • Första patienten påbörjade behandling i fas I/II studien ANCHOR med Ygalo® i april
  • Under april tillsatte bolaget en Clinical Advisory Board bestående av internationellt erkända forskare för klinisk utveckling inom hematologi

Koncernens siffror i sammandrag

TSEK 2018
jan-mars
2017
jan-mars
2017
jan-dec
Nettoomsättning
Rörelseresultat -68 451 -62 083 -247 620
Resultat före skatt -62 032 -62 083 -247 620
Resultat efter skatt -62 032 -62 083 -247 620
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,56 -1,89 -6,44
Kassaflöde från den löpande verksamheten -40 547 -67 637 -271 497
Likvida medel vid periodens slut 664 944 611 599 404 050
Forsknings och utvecklingskostnader
/rörelsekostnader, %
82% 76% 80%

Finansiell kalender

Årsstämma 17 maj, klockan 15.00, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Delårsrapport Q2 13 juli 2018
Delårsrapport Q3 26 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018         22 februari 2019


 
För ytterligare information

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som ut­vecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.

 
Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj klockan 08.00 CET.