Pressmeddelande

Oncopeptides AB delårsrapport juli – september 2017

november 15, 2017 Regulatorisk
Stockholm, Sverige — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) publicerar idag sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017.

”Resultaten från vår studie O-12-M1 ger oss en ökad grad av trygghet med avseende på ett positivt resultat i vår pivotala fas III-studie OCEAN”

SAMMANFATTNING Q3

1 juli – 30 september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -51,6 (-24,7) MSEK
  • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,30 (-1,06) SEK
  • Likvida medel per den 30 september uppgick till 443,0 (5,6) MSEK  
Väsentliga händelser efter perioden
1 juli – 30 september 2017

  • Den 1 november meddelades att vi kommer att presentera resultat från två kliniska studier på American Society of Hematology (ASH) den 9–12 december i Atlanta, USA: Finala resultat från fas II-studien kallad O-12-M1 och interimsresultat från den pågående fas II-studien HORIZON. Bägge studierna behandlar patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM) i sen fas.

 
KONCERNENS SIFFROR I SAMMANDRAG (TSEK):

Koncernens siffror i sammandrag (TSEK) 
2017  2016  2017  2016  2016 
Jul – Sep  Jul – Sep  Jan – Sep  Jan – Sep  Jan – Dec 
Nettoomsättning
Rörelseresultat -51 573 -24 667 -180 916 -63 394 -114 482
Resultat före skatt -51 573 -24 667 -180 916 -63 394 -114 446
Resultat efter skatt -51 573 -24 667 -180 916 -63 394 -114 446
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,30 -1,06 -4,78 -2,78 -4,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten -86 158 -27 243 -225 818 -59 912 -104 262
Likvida medel vid periodens slut 442 964 5 647 442 964 5 647 40 251
Forsknings och utvecklingskostnader /rörelsekostnader,% 94% 82% 80% 86% 78%


FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018
Årsstämma 17 maj 2018
Delårsrapport Q1 2018 17 maj 2018
Delårsrapport Q2 2018 13 juli 2018


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets produktkandidat Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Information i pressmeddelandet är sådan som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08.00 (CET).