Pressmeddelande

Oncopeptides återupptar patientrekryteringen till kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen efter att den tillfälligt pausats på grund av COVID-19-pandemin

maj 28, 2020 Regulatorisk
STOCKHOLM — 28 maj 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget återupptar patientrekryteringen till sitt kliniska utvecklingsprogram för melflufen, efter att den tillfälligt pausats som följd av COVID-19-pandemin, vilket meddelades den 20 mars. Studierna kommer att startas upp på nytt på kliniker där lokala regleringar och patientsäkerhet så möjliggör och där patientrekrytering, behandling, följsamhet till protokoll, samt monitorering av säkerhet och data är möjlig.

Det tillfälliga avbrottet påverkade inte den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON, bolaget följer tidplanen att lämna in en registreringsansökan baserat på dessa data till FDA innan utgången av kvartal 2.

”Relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) är en livshotande sjukdom där det finns begränsade behandlingsalternativ i senare skeden. En klinisk studie kan erbjuda patienter nya behandlingsmöjligheter. Pandemin har haft en stor inverkan på kliniska utvecklingsprojekt, där många studier stängt patientrekryteringen eller avbrutits. I takt med att situationen nu generellt förbättras kan kliniska studier åter sättas igång i regioner där värdet för patienten överväger risken,” säger Luděk Pour, MD, PhD, Clinic of Internal Medicine – Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Czech Republic.

Patientrekryteringen till de följande studierna kommer att återupptas så snart som möjligt: ANCHOR-studien avseende kombinationsbehandling, BRIDGE-studien och AL Amyloidosstudien. LIGHTHOUSE-studien kommer att starta efter sommaren. Oncopeptides kommer att presentera uppdaterade tidplaner, så snart studierna har återstartat.

”Jag är verkligen glad över att vi trots den pågående pandemin kan återuppta vårt kliniska program för melflufen på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, säger Klaas Bakker, MD, PhD och Chief Medical Officer på Oncopeptides. Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar för patienter med relapserande, refraktärt, multipelt myelom, som i flera fall saknar behandlingsalternativ. Jag är också mycket glad över att kunna fortsätta studien inom AL amyloidos, där det medicinska behovet är särskilt stort”.

 

För mer information kontakta:

Klaas Bakker, MD, PhD, Chief Medical Officer på Oncopeptides
E-post: klaas.bakker@oncopeptides.com
Mobil: +44 7818 523903

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com  
Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 28 maj 2020, kl. 08.00 (CET).
 

Om melflufen
Melflufen (melfalan flufenamid) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen.

Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.
 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen (melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.