Pressmeddelande

Oncopeptides håller en webcast onsdagen den 9 december klockan 14:00 (CET) avseende data som presenteras vid ASH:s årsmöte

december 07, 2020
STOCKHOLM — 7 december 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett läkemedelsbolag inriktat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget kommer att hålla en webcast tisdagen den 9 december 2020, kl. 14:00 (CET) för att kommentera de data som presenteras vid det årliga amerikanska hematologimötet (ASH) 4-8 december.

På ASH presenterade Oncopeptides tolv sammanfattande vetenskapliga arbeten, inklusive en muntlig presentation. Presentationerna innehöll nya kliniska data från den pågående fas 1/2 kombinationsstudien ANCHOR och nya data från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON. De prekliniska arbetena utforskade verkningsmekanismen för den patenterade PDC-plattformen i multiresistenta modeller av multipelt myelom.

Webcasten kommer att hållas av CEO Marty J Duvall, CSO Jakob Lindberg och CMO Klaas Bakker.

Webcasten kan följas via länken nedan:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-post-ash-2020

Deltagare som vill ställa frågor kan ringa in på de nedanstående telefonnumren:
Sverige: + 46 8 505 583 58
Europa: + 44 3333 009 266

USA: + 1 833 526 83 82

Presentationen kommer att finnas tillgänglig under:
www.oncopeptides.com/post-ash-2020-webcast-presentation/

 

För mer information kontakta:

Rein Piir, Head of Investor Relations, Oncopeptides
Mejl: rein.piir@oncopeptides.com  

Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december, kl.10:00 (CET).

Om melflufen
Melflufen (INN melfalan flufenamid) är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom sin höga fettlöslighet och hydrolyseras omedelbart av peptidaser för att frisätta vattenlösliga cellgifter som stängs in i myelomcellen. Aminopeptidaser är överuttryckta i cancerceller, i synnerhet i långt framskriden cancer och i tumörer med en förhöjd mutationsgrad.  In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med den största alkylerande metaboliten beroende på en ökad koncentration av alkylerare inuti cellen. Melflufen visar cytotoxisk aktivitet gentemot myelomcellinjer som är resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har även visats hämma DNA-reparation och nybildning av blodkärl i prekliniska studier. I den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON uppvisade melflufen i kombination med dexametason i svårbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM), en god effekt och en kliniskt hanterbar säkerhetsprofil med framför allt hematologiska biverkningar, samt en låg förekomst av svåra icke-hematologiska biverkningar.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den ledande produktkandidaten melflufen är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON-studien har en ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. FDA har beviljat bolagets ansökan en prioriterad granskning och fastställt ett PDUFA-datum, dvs. när granskningen ska vara klar, till den 28 februari 2021. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.