Pressmeddelande

Oncopeptides har utsett valberedningen

november 12, 2021
STOCKHOLM — 12 november 2021 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO). Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2022 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 27 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

  • Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
  • Patrik Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Ulrik Grönvall, utsedda av Swedbank Robur Fonder
  • Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.com (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till:

Oncopeptides AB (publ), Att: Oncopeptides valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm, Sverige.

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 28 mars 2022 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2021 kl.08.45 CET.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen, fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Bolaget drog tillbaka Pepaxto från USA-marknaden den 22 oktober 2021, som en följd av försämrade överlevnadsdata i fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information om bolaget finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.