Pressmeddelande

Oncopeptides ingår låneavtal om 40 miljoner euro med EIB

oktober 14, 2020 Regulatorisk
STOCKHOLM — 14 oktober 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget ingått ett låneavtal med den europeiska investeringsbanken (EIB). Detta ger Oncopeptides tillgång till en lånefacilitet på upp till 40 miljoner euro utan säkerhet. Lånet kan användas för att stödja den fortsatta kliniska utvecklingen av melflufen och företagets övergång från ett forskningsbaserat företag till ett fullt integrerat globalt biofarmabolag.

Lånefaciliteten är uppdelad i tre delar, var och en med en löptid på upp till fem år. Dessa blir tillgängliga förutsatt att företaget når vissa milstolpar relaterade till kommersialiseringen av melflufen i USA respektive Europa.

Om bolaget nyttjar lånefaciliteten kommer EIB att ha rätt till ett förutbestämt antal teckningsoptioner i Oncopeptides utöver ränta på lånebeloppet. Teckningsoptionerna är uppdelade i tre delar och förutsatt fullt nyttjande av lånefaciliteten kommer EIB att ha rätt till teckningsoptioner motsvarande 0,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter full utspädning. Samtliga teckningsoptioner kommer att utfärdas av Oncopeptides styrelse enligt bemyndigandet som beviljats ​​av årsstämman 2020 och varje relevant del levereras sedan till EIB om och när bolaget fattar beslut om att nyttja de olika delarna av lånet.

”Det här är den typ av projekt som europeiska kommissionens  investeringsplan för Europa sattes upp för att stödja. Det finns fortfarande ett gap på marknaden när det gäller tillväxtkapital med låg utspädningseffekt, som möjliggör för små, innovativa, snabbväxande bolag baserade i EU att växa, utan att förlora kontrollen över bolaget och dess immateriella tillgångar,” säger Thomas Östros, Vice President EIB. ”Vi är mycket glada över att kunna stödja ytterligare ett innovativt svenskt bolag, med banbrytande planer för framtiden.”

”I takt med att bolaget närmar sig en potentiell kommersialisering av produktkandidaten melflufen blir flera nya finansieringsalternativ tillgängliga. EIB-lånet är en flexibel lösning som kan utnyttjas med begränsad utspädning för aktieägarna vilket är mycket värdefullt för Oncopeptides i den här övergångsfasen. Vi är tacksamma för stödet från EIB och ser fram emot att arbeta tillsammans under den fortsatta expansionen av Oncopeptides,” säger Anders Martin-Löf, CFO på Oncopeptides.

Melflufen i klinisk utveckling
Den 29 augusti beviljade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en prioriterad granskning av bolagets registreringsansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen (INN melfalan flufenamid). FDA har fastställt ett måldatum för granskningen av ansökan till den 28 februari, 2021.

Ansökan baseras på resultaten från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON som visar att melflufen i kombination med dexametason potentiellt kan erbjuda ett behandlingsalternativ för patienter med RRMM som är svårbehandlade och har en dålig prognos, inklusive patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom och patienter med extramedullär sjukdom. Oncopeptides har ett omfattande kliniskt utvecklingsprogram och genomför för närvarande en randomiserad fas 3-studie och sex kliniska fas 2-studier.

För mer information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO på Oncopeptides
E-post: anders.martin-lof@oncopeptides.com
Mobil: +46 70 683 79 77

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com 
Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoners försorg den 14 oktober 2020, kl. 18:00 (CET).

Om melflufen
Melflufen (INN melfalan flufenamid) är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom sin höga fettlöslighet och hydrolyseras omedelbart av peptidaser för att frisätta vattenlösliga cellgifter som stängs in i myelomcellen. Aminopeptidaser är överuttryckta i cancerceller, i synnerhet i långt framskriden cancer och i tumörer med en förhöjd mutationsgrad.  In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med den största alkylerande metaboliten beroende på en ökad koncentration av alkylerare inuti cellen. Melflufen visar cytotoxisk aktivitet gentemot myelomcellinjer som är resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har även visats hämma DNA-reparation och nybildning av blodkärl i prekliniska studier. I den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON uppvisade melflufen i kombination med dexametason i svårbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM), en god effekt och en kliniskt hanterbar säkerhetsprofil med framför allt hematologiska biverkningar, samt en låg förekomst av svåra icke-hematologiska biverkningar.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är fokuserat på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, som är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen (INN melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON har Oncopeptides lämnat in en ansökan om villkorat marknadsgodkännande till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för melflufen (INN melfalan flufenamid) i kombination med dexametason, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.