Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar bokslutskommunikén för 2021

februari 17, 2022 Regulatorisk
STOCKHOLM – 17 februari 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat bokslutskommunikén för 2021.

Finansiell översikt: oktober-december

 • Nettoomsättningen uppgick till -21,7 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -389,8 (-511,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -394,0 (-513,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -5,23 (-7,59) SEK
 • Likvida medel per 31 december uppgick till 362,2 (840,3) MSEK
   

Finansiell översikt: januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 118,3 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -1 420,9 (-1 591,3) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 430,3 (-1 594,7) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -19,00 (- 25,57) SEK
 • Likvida medel per 31 december uppgick till 362,2 (840,3) MSEK

 

Väsentliga händelser översikt: oktober-december

 • Nya data för melflufen presenterades på Annual American Society of Hematology Meeting ASH, den 10 december
 • Jakob Lindberg utsågs till ny vd för Oncopeptides och Marty J Duvall lämnade bolaget den 15 november
 • Annika Muskantor tillträdde som interim CFO den 8 november
 • Compassionate use program etablerades i USA, i samråd med den amerikanska läkemedels-myndigheten FDA
 • Oncopeptides meddelade den 4 november att det kliniska utvecklingsprogrammet fokuseras för att stärka kassan
 • Oncopeptides ska inrikta sig på FoU, stänga affärsverksamheten i USA och Europa och dra ned den Sverigebaserade organisationen.
 • Pepaxto drogs tillbaka från USA-marknaden den 22 oktober.
 • Anders Martin-Löf, CFO, meddelade sin avgång den 15 oktober
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Återkallelse av tillbakadragandet av Pepaxto i USA, kommunicerades den 21 januari
 • Fas 3-studien OCEAN publicerades i Lancet Haematology den 13 januari
 • Kassabehållningen 2021 offentliggjordes den 5 januari

 

Koncernens siffror i sammandrag

 

 

(TSEK)

2021

okt-dec

2020

okt-dec

2021

jan-dec

2020

jan-dec

Nettoomsättning

-21 710

118 295

Bruttoresultat

-40 088

65 174

Bruttomarginal

Neg

N/A

55%

N/A

Rörelseresultat

-389 836

-511 573

-1 420 917

-1 591 279

Resultat efter skatt

-393 991

-512 966

-1 430 317

-1 594 693

Resultat per aktie före och efter utspädning

-5,23

 -7,59

-19,00

-25,57

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-446 455

-357 162

-1 516 391

-1 296 509

Likvida medel vid periodens slut

362 187

840 255

362 187

840 255

Forsknings och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader, %

53%

45%

46%

54%

 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och frågestund kl. 15:00. Presentationen kommer att hållas av vd Jakob Lindberg, och medlemmar i ledningsgruppen, samt genomförs på engelska.

 

Webbsändningen är tillgänglig via denna länk och finns också på hemsidan: www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:

SE: 08 505 583 58

UK: +44 333 300 9270

US: +1 833 526 8384

 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022, klockan 08:00 CET.

 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)

E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com

Mobil: + 46 70 262 96 28

 

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)

E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com

Mobil: + 46 70 873 40 95

 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Bolaget upphörde frivilligt med marknadsföringen av Pepaxto i USA den 22 oktober 2021. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på:  www.oncopeptides.com.