Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar rapporten för det första kvartalet och uppdaterade datum för publiceringen av andra och tredje kvartalet 2021

maj 26, 2021 Regulatorisk
Stark start för PEPAXTO i USA

STOCKHOLM – 26 maj 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för det första kvartalet 2021.

”Oncopeptides kan nu stolt räkna sig till de få bolag som framgångsrikt navigerat den långa och svåra vägen från upptäckt till kommersialisering” säger vd Marty J Duvall.

Finansiell översikt: januari-mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (0.0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -347,3 (-296,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -234,7 (-297,3) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -3,45 (- 5,37)
 • Likvida medel per 31 mars uppgick till 372,5 (617,28) MSEK

Väsentliga händelser översikt: januari-mars

 • PEPAXTO® erhöll den 26 februari godkännande från FDA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom
 • Den kommersiella lanseringen av PEPAXTO påbörjades framgångsrikt i mitten av mars
 • PEPAXTO inkluderades i slutet av mars i de nya kliniska riktlinjerna för behandling av multipelt myelom som ges ut av National Comprehensive Cancer Network® (NCCN)
 • Ledningen i Europa stärktes under mars upp med två nya viktiga rekryteringar för att bygga upp den kommersiella europeiska organisationen
 • För att stärka balansräkningen togs ett beslut om en riktad nyemission om cirka 1 106 MSEK i mars. Den slutfördes under april

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Försäljningen av PEPAXTO i april uppgick till 28,0 MSEK (3,3 MUSD)
 • Ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i EU lämnades in i mitten av april
 • Patientrekryteringen i fas 2-studien PORT slutfördes i maj
 • Positiva övergripande data från fas 3-studien OCEAN offentliggjordes den 25 maj

Nya datum för publicering av delårsrapporterna för det andra och tredje kvartalet 2021

 • Delårsrapport för andra kvartalet 2021             den 19 augusti 2021
 • Delårsrapport för tredje kvartalet 2021             den 4 november 2021                                                         

Koncernens siffror i sammandrag

(TSEK) 2021 Jan-Mar 2020 Jan-Mar 2020 Jan-Dec
Nettoomsättning 19 355
Bruttoresultat 19 027
Bruttomarginal 98% n/a n/a
Rörelseresultat -347 852 -296 876 -1 591 279
Resultat efter skatt -234 664 -297 329 -1 594 693
Resultat per aktie före och efter utspädning -3,45 -5,37 -25,57
Kassaflöde från den löpande verksamheten -386 714 -312 841 -1 296 509
Likvida medel vid periodens slut 372 453 617 786 840 255
Forsknings och ­utvecklings­kostnader/ rörelsekostnader, % 49% 72% 54%

 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor samma dag kl. 12:00. Presentationen kommer att hållas av vd Marty J Duvall, CMO Klaas Bakker och CFO Anders Martin-Löf. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Webbpresentationen är tillgänglig via denna länk och finns också tillgänglig på vår hemsida:

www.oncopeptides.com.

  
Deltagares telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 427 05
Europa: +44 3333 009 268

USA: +1 833 823 05 89

 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som bland annat omfattar de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Under 2021 kommer den andra läkemedelskandidaten från PDC-plattformen, OPD5, att gå in i ett kliniskt utvecklingsprogram.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.