Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar rapporten för första kvartalet 2022

maj 04, 2022 Regulatorisk
STOCKHOLM – 4 maj 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för första kvartalet 2022.

“Det är med växande entusiasm och förtroende för våra data som vi går in i 2022”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides. ”Det första kvartalet har präglats av regulatoriska interaktioner i USA och Europa. Resultatet av dessa interaktioner kommer att få betydande implikationer för bolagets framtida inriktning och vår förmåga att fortsätta utveckla vår tidiga projektportfölj.”

”Jag vill passa på att tacka alla anställda för ert stora engagemang detta kvartal, samt alla våra aktieägare för er fortsatta tro på Oncopeptides.”

Finansiell översikt januari-mars

 • Nettoomsättning 0,0 (19,4) MSEK
 • Rörelseresultat -98,9 (-347,3) MSEK
 • Resultat efter skatt -98,6 (-234,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,31 (-3,45) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut 194,3 (372,5) MSEK

Väsentliga händelser januari-mars

 • EMAs granskningsprocess gällande melflufen i Europa fortlöper enligt plan och omfattar data från både HORIZON- och OCEAN-studien
 • Återkallelse av tillbakadragandet av Pepaxto i USA, kommunicerades den 21 januari
 • Fas 3-studien OCEAN publicerades i Lancet Haematology den 13 januari och data har delats med regulatoriska myndigheter

Koncernens siffror i sammandrag

(TSEK) 2022 jan-mar 2021 jan-mar 2021 jan-dec
Nettoomsättning 19 355 118 295
Rörelseresultat -98 865 -347 331 -1 420 917
Resultat efter skatt -98 587 -234 664 -1 430 317
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,31 -3,45 -19,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten -166 033 -386 714 -1 516 391
Likvida medel vid periodens slut 194 315 372 453 362 187
Forsknings och ­utvecklings­kostnader/ rörelsekostnader, % 67% 49% 46%

 
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor kl. 11:00 idag. Presentationen kommer att hållas av vd Jakob Lindberg, tillsammans med kollegor i företagsledningen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Webbsändningen kommer att sändas via https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q1-2022, och finns också tillgänglig via bolagets hemsida: www.oncopeptides.com.

Telefonnummer för deltagare:

 • SE: +46850558351
 • UK: +443333009262
 • US: +1 6319131422, PIN (endast USA): 76766319#

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com 

Mobil: + 46 70 262 96 28

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08:00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Bolaget drog frivilligt tillbaka Pepaxto den 22 oktober 2021, samt återkallade sedan tillbakadragandet den 21 januari 2022. Produkten marknadsförs för närvarande inte i USA. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.