Pressmeddelande

Oncopeptides utfärdar teckningsoptioner för att nyttja första lånetranchen från EIB

maj 03, 2023 Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag att bolaget har beslutat att nyttja den första tranchen inom ramen för bolagets låneavtal med den Europeiska investeringsbanken EIB, samt beslutat om emission av teckningsoptioner.

Den 25 november 2022 meddelade Oncopeptides att bolaget ingått ett förnyat icke-säkerställt låneavtal med EIB, som ger bolaget tillgång till ett villkorat lån om upp till 30 miljoner euro. Låneavtalet är indelat i tre trancher om 10 miljoner euro som vardera har en löptid om fem år.

Bolaget har inlett utbetalningsförfarandet av den första tranchen och utbetalning av lånebeloppet om 10 miljoner euro förväntas ske under maj månad 2023. Lånebeloppet ökar bolagets flexibilitet och ska användas till att finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa, samt utvecklingen av forskningsportföljen.

Styrelsen för Oncopeptides har idag med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022 beslutat om en vederlagsfri emission av totalt 2 829 231 teckningsoptioner vilka samtliga tecknats av bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av teckningsoptioner till EIB i enlighet med villkoren för låneavtalet. Teckningsoptionerna har en löptid om 20 år och berättigar till teckning av ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av samtliga nu emitterade teckningsoptioner kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 314 359 kronor och antalet aktier med 2 829 231 stamaktier.

Inför utbetalning av den första tranchen kommer 1 138 646 teckningsoptioner (motsvarande 1,26 procent av det fullt utspädda aktiekapitalet i bolaget) att överlåtas till EIB vederlagsfritt. Återstående teckningsoptioner kommer att innehas av bolaget och kan komma att överlåtas till EIB i anslutning till eventuell utbetalning av återstående trancher inom ramen för låneavtalet.