Pressmeddelande

The Lancet Haematology publicerar resultat från Oncopeptides internationella multicenterstudie, O-12-M1

mars 23, 2020
Stockholm — 24 mars 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att resultaten från bolagets fas 1/2-studie O-12-M1 har publicerats i The Lancet Haematology (http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026(20)30044-2/fulltext). O-12-M1, var en öppen studie där patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) behandlades med melflufen plus dexametason. på ett flertal internationella kliniker. Melflufen är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som för närvarande är under utveckling av Oncopeptides och har aktivitet inom ett antal olika cancerformer. Det nuvarande kliniska utvecklingsprogrammet fokuserar på behandlingen av RRMM.

I O-12-M1-studien behandlades RRMM-patienter som hade genomgått en median på fyra tidigare behandlingslinjer (2-14). Patienterna behandlades med 40 mg melflufen intravenöst en gång var 28:e dag i kombination med dexametason veckovis. Patienter som fick melflufen plus dexametason uppvisade en tumörsvarsfrekvens (overall response rate, ORR) på 31 procent, en median-tumörsvarstid (DOR) på 8,4 månader och en medianöverlevnad på 20,7 månader.

 

”Det är spännande att kunna dela med oss av resultaten till forskningsvärlden från vår fas 1/2-studie med vårt peptidlänkade läkemedel melflufen. Resultaten som publicerades i dag ligger till grund för melflufens breda kliniska utvecklingsprogram”, säger Klaas Bakker, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Vi är medvetna om att det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar för patienter med RRMM som i nuläget endast har ett fåtal tillgängliga behandlingsalternativ och är i desperat behov av väl tolererade behandlingar med potential att övervinna cancerrelaterade resistensmönster. Jag vill tacka alla patienter och deras vårdgivare för deras deltagande i den här studien.”

 

De publicerade resultaten från studien omfattar även nedanstående data:

  • Medianvärdet för progressionsfri överlevnad var 5,7 månader.
  • Den vanligaste biverkningen var trombocytopeni (62 %) och neutropeni (58 %), medan icke-hematologiska biverkningar av grad 3 eller högre var ovanliga.
  • Melflufen plus dexametason uppvisade aktivitet oavsett tidigare misslyckade behandlingar, inklusive hos patienter med sjukdomar som var resistenta mot alkylerarbehandling.

Mer information om O-12-M1-studien finns på www.oncopeptides.com.

 

För mer information kontakta:

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-mail: rein.piir@oncopeptides.com 

Mobil: +46 70 853 72 92

 

Information lämnades för offentliggörande den 24 mars 2020, kl. 00.35 CET.

 

 

Om melflufen

Melflufen (melphalan flufenamide) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.