Valberedning 2018

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) som antogs på årsstämman den 18 maj 2017 ska valberedningen inför årsstämman 2018 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 64,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

  • Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
  • Nina Rawal, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Max Mitteregger, utsedda av GLADIATOR
  • Alan Hulme, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, oncopeptides.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.se (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till:

Oncopeptides AB (publ), Att: Oncopeptides valberedning, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-111 53 Stockholm, Sverige. Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast sju veckor före årsstämman för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.

För mer information, kontakta:

Staffan Lindstrand, Ordförande i Oncopeptides AB’s valberedning utsedd av HealthCap VI L.P.
E-post: staffan.lindstrand@healthcap.eu