Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

juli 31, 2023 Regulatorisk

STOCKHOLM – 31 juli 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av bolagets emission av 219 843 nya C-aktier i enlighet med aktieägarprogrammet Board SHP 2023 som antogs av årsstämman den 25 maj 2023.

Innan nyemissionen uppgick det totala antalet utestående aktier i Oncopeptides till 94 309 267 och det totala antalet röster i Oncopeptides uppgick till 90 762 720,7. Genom nyemissionen har antalet utestående aktier i Oncopeptides ökat med 219 843 aktier, motsvarande 21 984,3 röster. Per dagens datum uppgår det totala antalet utestående aktier i Oncopeptides till 94 529 110 aktier, varav 90 368 660 är stamaktier och 4 160 450 är C-aktier. Antalet röster i Oncopeptides uppgår per dagens datum till 90 784 705. Aktiekapitalet har ökat med 24 427,000993 kronor från 10 478 807,870004 kronor till 10 503 234,870997 kronor.