Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT Q1 2019

maj 21, 2019 Regulatorisk
Sammanfattning Q1

”Det är en mycket viktig milstolpe för Oncopeptides att vi nu påbörjar god­kännandeprocessen för melflufen i USA”

Finansiell översikt 1 januari – 31 mars 2019 

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -122,2 (-62,0) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,57 (-1,56) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 747,5 (664,9) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2019 

  • I januari genomförde Oncopeptides en riktad nyemission om 546,2 MSEK före emissions­kostnader
  • I slutet av mars presenterades data vid AACR årsmöte från Oncopeptides kliniska studier, HORIZON och ANCHOR, där melflufen utvärderas i multipelt myelompatienter

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • I april beviljades melflufen ytterligare patentskydd i USA till 2033
  • I april tillkännagavs att den sista patienten i OCEAN-studien beräknas rekryteras under Q1 2020
  • I maj meddelades att Oncopeptides kommer att ansöka om villkorat marknadsgodkännande i USA

Koncernens siffror i sammandrag 

TSEK  2019
jan – mar
2018
jan – mar
2018
jan – dec
Nettoomsättning
Rörelseresultat -121 934 -62 032 -419 300
Resultat före skatt -122 068 -62 032 -419 302
Resultat efter skatt -122 199 -62 032 -419 449
Resultat per aktie före och efter utspädning -2,57 -1,56 -9,77
Kassaflöde från den löpande verksamheten -142 821 -40 547 -333 727
Likvida medel vid periodens slut 747 471 664 944 375 617
Forsknings och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 78% 91% 77%

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Oncopeptides kommer att ge en operationell uppdatering tisdagen den 21 maj 2019, kl. 10:00 (CET). Den kommer att presenteras av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp.
Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:
Sverige:          +46 8 505 583 65
Europa:          +44 3333 009 035
USA:              +1 833 526 83 81

Finansiell kalender
Årsstämma 2019:               21 maj 2019
Delårsrapport Q2 2019:       28 augusti 2019
Delårsrapport Q3 2019:       19 november 2019
Bokslutskommuniké 2019:  20 februari 2020

För ytterligare information 
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019, klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie, kallad OCEAN, en fas 2-studie kallad HORIZON samt i två ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.