Pressmeddelande

Oncopeptides AB kvartalsrapport januari – mars 2017

maj 18, 2017 Regulatorisk
Stockholm, Sverige — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) publicerar idag sin kvartal 1-2017 rapport.

”Vår IPO fick stort gensvar både från Sverige och internationellt, inkluderande ett flertal välrenommerade institutionella långsiktiga investerare. Vi är nu fullt finansierade för att driva vårt breda kliniska utvecklingsprogram i patienter med multipelt myelom i sen fas, inklusive både en kommande fas II-studie och de pågående fas II-studierna samt den pivotala fas III-studien OCEAN, säger VD Jakob Lindberg”

SAMMANFATTNING Q 1 

1 januari – 31 mars 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -62,1 (-15,2) MSEK
  • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,89 (-0,92) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 611,6 (20,1) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2017

  • Oncopeptides börsnoterades på Nasdaq OMX Stockholm i Mid Cap-segmentet vilket tillförde 695,0 MSEK (ca 77 MUSD) före emissionskostnader
  • Den 15 mars erhöll bolaget ett ’intention to grant’ besked från europeiska patentmyndigheterna vilket innebär att Ygalo® omfattas av patentskydd till 2032 utan förlängning i Europa

KONCERNENS SIFFROR I SAMMANDRAG (TSEK):

Koncernens siffror i sammandrag (TSEK) 2017 2016 2016
jan – mar jan – mar jan – dec
 
Nettoomsättning
Rörelseresultat -62 083 -15 244 -114 482
Resultat före skatt -62 083 -15 244 -114 446
Resultat efter skatt -62 083 -15 244 -114 446
 
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,89 -0,92 -4,88
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-67 637 -13 130 -104 262
Likvida medel vid periodens slut 611 599 20 111 40 251
 
Forsknings- och utvecklingskostnader / rörelsekostnader, % 76% 86% 78%

FINANSIELL KALENDER
Årsstämma 2017 18 maj 2017
Delårsrapport andra kvartalet 2017 25 augusti 2017
Delårsrapport tredje kvartalet 2017 15 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan som Oncopeptides AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017, 08.00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Sedan dess grundande har Bolaget fokuserat på utvecklingen av Bolagets produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med Ygalo är att åstadkomma bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.