Pressmeddelande

Oncopeptides anordnar ett virtuellt symposium på europeiska hematologimötet European Hematology Association om utmaningar vid behandling av myelom

juni 11, 2020
STOCKHOLM — 11 juni 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att bolaget anordnar ett virtuellt symposium den 13 juni på det 25:e årliga europeiska hematologmötet European Hematology Association på temat “Challenges in Managing Patients with Myeloma”. En panel med internationella experter kommer att diskutera bedömning och behandlingsmöjligheter samt dela kliniska erfarenheter när det gäller hanteringen av svårbehandlade myelompatienter.

På grund av COVID-19 pandemin kommer det europeiska hematologmötet att vara virtuellt. Oncopeptides har utvecklat en virtuell mötesplats för att tydliggöra sitt engagemang inom multipelt myelom, dela det omfattande programmet för läkemedelsutveckling och möjliggöra vetenskaplig dialog och engagemang.

Temat för hematologmötet är ”Unfolding the future”. European Hematology Association (EHA) har accepterat sju kortfattade presentationer från Oncopeptides med kliniska och prekliniska data som ytterligare utvärderar bolagets plattform för peptidlänkade läkemedelskandidater. De kortfattade presentationerna är sammanfattade nedan och finns tillgängliga via www.ehaweb.org. Registrerade kongressdeltagare kan från och med 12 juni till 15 oktober efter begäran få tillgång till mer detaljerade posterpresentationer genom EHA´s virtuella kongressplattform.

”Det finns för närvarande inget botemedel mot multipelt myelom. Det årligen återkommande europeiska hematologmötet är en utmärkt plattform för att adressera utmaningar när det gäller behandling av patienter och diskutera det möjliga värdet av framtida terapier”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides. ”Vår främsta läkemedelskandidat melflufen har en unik verkningsmekanism och skulle potentiellt kunna erbjuda nya behandlingsmöjligheter för patienter med multipelt myelom”.

Melflufen (INN melfalan flufenamid) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel i sen klinisk utvecklingsfas som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som möjlig behandling av patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM). Nedan är en kort sammanfattning av presentationerna.

 1. HORIZON (OP-106): Melflufen plus dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) refractory to pomalidomide and/or an anti-CD38 monoclonal antibody – primary and subgroup analysis. Final Abstract Code: EP945. First author: Paul G Richardson.

  De övergripande resultaten från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON visar på klinisk effekt och en hanterbar säkerhetsprofil för det peptidlänkade läkemedlet melflufen i kombination med dexametason i RRRM-patienter, inklusive högriskpatienter och patienter med trippelklassrefraktär sjukdom.
   

 2. HORIZON (OP-106): An exploratory analysis of time to next treatment in patients with relapsed/refractory multiple myeloma who received melflufen plus dexamethasone. Final Abstract Code: EP1029. First author: Maria-Victoria Mateos

  Delanalysen av den kliniska studien HORIZON är den första i sitt slag att ge insikter avseende längden på tidsperioden till nästa behandling för patienter med framskriden RRMM (median 5 tidigare behandlingslinjer).
   

 3. LIGHTHOUSE (OP-108): A phase 3 study of melflufen in combination with daratumumab versus daratumumab in patients with relapsed/refractory multiple myeloma. Final Abstract Code: PB2018. First author: Maria-Victoria Mateos

  Den planerade randomiserade fas 3-studien LIGHTHOUSE kommer att studera effekten av kombinationsbehandling med melflufen, dexametason och subkutant daratumumab jämfört med endast subkutant daratumumab. Resultaten kommer att vara viktiga för att bekräfta preliminära data avseende effekt, säkerhet och tolerabilitet från fas 1/2-studien ANCHOR där melflufen, dexametason och daratumumab kombineras, vilket stödjer ytterligare regulatoriska milstolpar för Oncopeptides.
   

 4. Adverse event and outcome patterns in patients with advanced multiple myeloma in the US.
  Final Abstract Code: PB2039. First author: Joshua Richter

  Den här undersökningen baserad på data från klinisk praxis understryker att även om ytterligare behandlingsalternativ för patienter med svårbehandlat multipelt myelom införs, förblir prognosen dålig och behovet av ytterligare behandlingsalternativ är stort.
   

 5. Melflufen is a highly effective anti-neoplastic agent in bortezomib-resistant multiple myeloma models. Final Abstract Code: EP915. First author: Konstantin Byrgazov

  Melflufen är mer effektivt i bortezomibresistenta myelomcellinjer än i bortezominaiva parentala celler in vitro. Bortezomibresistenta myelomcellinjer överuttrycker aminopeptid B kodade med RNPEP-genen och myelompatienter med höga RNPEP-uttryck har kortare progressionsfri överlevnad vid behandlingar med bortezomib.
   

 6. Melflufen efficacy in multiple myeloma with TP53 aberrations. Final Abstract Code: EP903. First author: Ana Slipicevic

  Melflufen kan initiera celldöd i myelomceller oavsett cellernas TP53-status och övervinna p53-brist-medierad melfalanresistens. Tumörsvarsfrekvensen för melflufen i patientsubpopulationen med deleterad 17p-kromosom från fas 2-studien HORIZON är jämförbar med svarsfrekvensen i den totala studiepopulationen vilket tyder på att melflufen kan utgöra ett behandlingsalternativ för dessa svårbehandlade patienter.
   

 7. Aminopeptidase expression in multiple myeloma associates with disease progression and sensitivity to melflufen. Final Abstract Code: EP897. First author: Juho Miettinen

  Aminopeptidaser spelar en roll inom multipelt myelom. Deras expressionsnivå är okontrollerad under sjukdomsutvecklingen och en majoritet uppvisar förhöjda värden i patienter med framskridet myelom jämfört med patienter i ett tidigt stadium. Aminopeptidaserna LAP3 och TPP2 identifieras som prognosmarkörer i myelompatienter, och en hämning av aminopeptidaser minskar myelomcellers livskraft in vitro. Melflufen är ett substrat för aminopeptidaser och är ett mycket effektivt läkemedel mot cancer i myelomceller som är resistenta mot andra alkylerare, bortezomib och selinexor. 

För mer information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com  
Telefon: +46 8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com 

Mobil: +46 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 11 juni, 2020, kl. 08:00 CET.
 

Om melflufen
Melflufen (melfalan flufenamid) är ett nytt peptidlänkat läkemedel mot cancer som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomcellerna till följd av sin höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptiderna för att leverera en omgång hydrofil alkylator till cellerna. Peptiderna spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och ingår i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger starkare i myelomcellerna än själva alkylatorladdningen i sig till följd av den ökade intracellulära alkylatorkoncentrationen. Melflufen uppvisar cytotoxisk aktivitet mot myelomcellinjer som är resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylatorer, och har också uppvisat inhibering av DNA-reparationsinduktion och angiogenes i prekliniska studier.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (melfalan flufenamid), ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.