Ansvarsfriskrivning

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att åter-vända till startsidan.

Viktig information

Informationen häri är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

 

Informationen på denna del av Oncopeptides AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats är (a) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte regi-strerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securi-ties Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte om-fattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samt-liga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapper-na har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värde-papperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydaf-rika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

 

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan informat-ion och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bola-gets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller be-stämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webb-plats.

 

Jag intygar därför att:

 1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika;
 2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;
 3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA; och
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Pressmeddelande

Oncopeptides genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor för att nå lönsamhet under 2026

mars 13, 2024 Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO), meddelar att styrelsen idag har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga stamaktieägare (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att beslutet godkänns på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 april 2024. Syftet med Företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa fram till dess att Bolaget räknar med att bli kassaflödespositivt i slutet av 2026, samt även framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa. Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman. HealthCap VIII LP och Redmile Group, samt ett antal av Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner, har även åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen. HealthCap VIII LP har därtill lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor, och ett antal externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 217 miljoner kronor. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning av finansieringen som genomför som en Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen genomförs för att tillhandahålla ytterligare kapital för den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa, framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.
 • Styrelsen bedömmer att likviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att nå lönsamhet och positivt kassaflöde.
 • Mot bakgrund av detta har styrelsen i Bolaget idag beslutat om Företrädesemissionen. Beslutet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma.
 • Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman.
 • Företrädesemissionen omfattas fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden enligt följande:
  • HealthCap VIII LP och Redmile Group, två av bolagets största aktieägare, samt ett antal av Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen.
  • HealthCap VIII LP har därtill lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor (i tillägg till sitt åtagande att teckna sin pro-rata andel av Företrädesemissionen). Detta garantiåtagande kommer vid eventuell tilldelning under garantier att tilldelas före övriga garanter.
  • Externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till 217 miljoner kronor.
 • Förutsatt att Företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, som planeras att hållas den 15 april 2024, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 17 april 2024 och teckningsperioden att löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024.
 • Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 15 april 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 16 april 2024.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 19 april 2024 till och med den 29 april 2024.
 • Handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 19 april 2024 till och med den 13 maj 2024.
 • De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för Företrädesemissionen.
 • Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

 
Bakgrund och motiv
Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxti (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen, beviljades den 18 augusti 2022 av EU-kommissionen ett godkännande för försäljning i kombination med dexametason, för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen.
 
Multipelt myelom är en obotlig form av blodcancer som utvecklas i benmärgen, och drabbar primärt äldre patienter. Eftersom det inte finns något botemedel mot multipelt myelom är behandlingen främst inriktad på att förlänga och förbättra patienternas livskvalitet. Patienterna utvecklar förr eller senare resistens mot sitt läkemedel, vilket innebär att det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ och läkemedel med nya verkningsmekanismer. Behandlingsalternativen utvecklas snabbt, främst med framgångsrika terapier i tidiga behandlingslinjer. Detta har lett till en ökad patientpopulation med högt behandlingsbehov men få alternativ i senare behandlingslinjer – ett behov som Pepaxti fyller. Mot bakgrund av detta uppskattar Oncopeptides att Europa representerar en marknadspotential om 1,5 miljarder kronor årligen för Pepaxti, med möjlighet till licensiering i resten av världen förutom USA, vilket Bolaget aktivit arbetar med.
 
I samband med EU-kommissionens godkännande av Pepaxti påbörjade Bolaget kommersialiseringsprocessen för läkemedlet i Europa. Bolaget har en fokuserad lanseringsmodell och försäljning av Pepaxti bedrivs för närvarande i Tyskland och Grekland. Den 23 februari 2024 publicerade den spanska läkemedelsmyndigheten (”CPIM”) en positiv rekommendation för prissättning av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti. Bolaget förväntar sig kunna inleda försäljningen i Spanien under andra halvåret 2024. Utöver Spanien är lanseringsprocessen längst framskriden i Italien, Nederländerna, Irland samt Norge, och Bolaget har nyligen påbörjat processen för marknadstillträde i Frankrike och Sverige.
 
Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 300 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden avses användas till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

 • för att finansiera den fortsatt pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa;
 • för att driva fram Bolagets portfölj av prekliniska projekt; och
 • andra allmänna verksamhetsrelaterade syften, inkluderat fortsatta ansträngningar att hitta partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.

 
Likviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, vara tillräckligt för att finansiera Bolaget tills det blir kassaflödespositivt, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2026.
 
Villkor för Företrädesemissionen
De som är registrerade aktieägare av stamaktier i Oncopeptides på avstämningsdagen ska ha rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdagen förväntas vara den 17 april 2024. Härutöver kommer möjlighet finnas för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt.
 
Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att beslutas av styrelsen för Bolaget senast fem vardagar före avstämningsdagen för Företrädesemissionen.
 
Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024 och handel med teckningsrätter förväntas löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 29 april 2024. Vidare förväntas handel med betalda tecknade aktier (BTA) löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 13 maj 2024.
 
Stöd från aktieägare, tecknings- och garantiåtaganden
Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman som planeras att hållas den 15 april 2024.
 
HealthCap VIII LP och Redmile Group, samt vissa av Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner har även åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen.
 
HealthCap VIII LP har även lämnat ett garantiåtagande om 48 miljoner kronor. Detta garantiåtagande kommer vid eventuell tilldelning under garantin att tilldelas före övriga garanter. Externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till 217 miljoner kronor.
 
Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 
Ovannämnda åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.
 
Lock-up åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget samtyckt till ett lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, dock under förutsättning att Bolaget har möjlighet att emittera och överföra teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken – EIB (i enlighet med det avtal Bolaget och EIB tidigare ingått). Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och aktieägande ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med sedvanliga undantag.
 
Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 17 april 2024.
 
Finansiell kalender
Mot bakgrund av Företrädesemissionen har styrelsen för Bolaget beslutat att senarelägga Bolagets rapport för det första kvartalet 2024 till den 30 maj 2024 samt Bolagets årsstämma till den 31 maj 2024 och därför uppdaterat Bolagets finansiella kalender.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för styrelsen att besluta om slutliga villkor för Företrädesemissionen 10 april 2024
Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen 15 april 2024
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 15 april 2024
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 16 april 2024
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter 17 april 2024
Prospektet offentliggörs 17 april 2024
Handel med teckningsrätter 19 april – 29 april 2024
Teckningsperiod 19 april – 3 maj 2024
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 19 april – 13 maj 2024
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Omkring 7 maj 2024

 
Rådgivare
Carnegie, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Zonda Partners agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.
 
Konferenssamtal för investerare
Oncopeptides kommer att hålla en telefonkonferens för investerare och analytiker idag den 13 mars 2024 kl. 10.00 CET.
 
Om du önskar delta via webbsändningen, vänligen använd länken nedan.
https://ir.financialhearings.com/press-conference-march-2024
 
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Det finns möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005112