Ansvarsfriskrivning

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Storbritannien, Australien, Israel, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Oncopeptides AB:s (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Israel, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (såsom begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) (”QIBs”) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Israel, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. I USA kommer Värdepappren endast att säljas till QIBs, i enlighet med undantaget i avsnitt 4(a)(2) i Securities Act. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.

 

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Israel, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Israel, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

 

Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 såsom den införlivas i Engelsk rätt genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the ”EUWA”) som är (a) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (b) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i) och (ii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

 

Denna information och detta Erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES av personer som inte är kvalificerade investerare.

 

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Jag intygar därför att:

  1. Jag är (i) bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Storbritannien, Australien, Israel, Japan, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES, en relevant person i Storbritannien eller en QIB i USA;
  2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Pressmeddelande

Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 1 414 miljoner kronor (144 MUSD)

maj 06, 2020 Regulatorisk
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO) offentliggör härmed att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission som inbringar en bruttolikvid om cirka 1 414 miljoner kronor (144 MUSD).

Styrelsen för Oncopeptides har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2019, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 5 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 12 295 000 aktier (de ”Nya Aktierna”) till en teckningskurs om 115 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 1 414 miljoner kronor (cirka 144 miljoner USD). På grund av hög efterfrågan ökades bruttolikviden i Nyemissionen från beloppet om 1 180 miljoner kronor som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 5 maj 2020. Den ytterligare likviden kommer användas i enlighet med nedan beskrivna användningsområden. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister, inklusive Artisan Partners, Deerfield Partners L.P., Farallon och Octagon Capital Advisors L.P., deltog i Nyemission.
Nettolikviden från Nyemissionen kommer att användas för att finansiera: (i) Bolaget under en kommersiell lansering och initial uppskalning av melflufen[1] (melphalan flufenamide), inklusive uppbyggnad av Bolagets kommersiella och medicinska funktioner i syfte att förbereda inför och genomföra en lansering av melflufen i USA; (ii) expansion av pågående klinisk utveckling, inklusive nya studier och potentiellt nya indikationer; och (iii) Bolagets löpande verksamhet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen.

För aktieägare som inte deltar i Nyemissionen kommer Nyemissionen medföra en utspädning om cirka 18,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster öka med 12 295 000 från 55 413 417 till 67 708 417. Aktiekapitalet kommer öka med cirka 1 366 111 kronor från cirka 6 157 047 kronor till cirka 7 523 158 kronor. Investerarna i Nyemissionen väntas tilldelas sina aktier den 8 maj 2020.

Carnegie, DNB Markets, Jefferies, Cowen och Kempen & Co har agerat Joint Bookrunners i transaktionen. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till Oncopeptides och White & Case har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därutöver har Bolagets största ägare Stiftelsen Industrifonden och HealthCap VI LP, samt medlemmar i Bolagets styrelse respektive ledningsgrupp åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 180 dagar efter likviddagen. Oaktat detta och under förutsättning att aktieoptioner i Bolagets personaloptionsprogram Board LTIP 2017, som kan utnyttjas från och med 1 juni 2020, utnyttjas, kan Cecilia Daun Wennborg och Ulf Jungnelius (båda medlemmar i Bolagets styrelse) komma att sälja aktier för att täcka individuella skattskyldigheter som kan uppstå till följd av att aktieoptionerna utnyttjas. Aktierna som varje individ kan behöva sälja för att tillgodose deras skattskyldighet (en förväntad total om cirka 5 900 aktier) är således undantagna från lock-up-åtaganden.
 

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92
 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08:30 (CEST).
 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Oncopeptides i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begräsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Oncopeptides har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Jefferies International Limited (”Jefferies”), som är auktoristerat och reglerat av FCA i Storbritannien, agerar enbart för Bolaget och ingen annan i samband med Nyemissionen och kommer ej vara ansvarigt gentemot någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges till dess kunder eller att ge råd i samband med Nyemissionen och/eller något annat ärende som avses i detta pressmeddelande. Bortsett från de ansvarsområden och skyldigheter, om några, som kan åläggas Jefferies genom ”UK Financial Services and Markets Act 2000” eller av de regleringar som har upprättats enligt denna, accepterar varken Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter eller anställda något som helst ansvar för informationen och innehållet i detta pressmeddelande eller för något annat uttalande som lämnas eller påstås lämnas av eller på uppdrag av Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter eller anställda i relation till Bolaget eller Nyemission. Jefferies och dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter och anställda frånskriver sig följaktligen allt ansvar, oavsett om det uppstår som skadestånd, kontrakt eller på annat sätt (förutom för vad som anges ovan), med avseende på uttalanden eller annan information i detta pressmeddelande och ingen utfästelse eller garanti, såväl uttryckligt som underförstådd, lämnas av Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter eller anställda vad avser riktigheten, fullständigheten eller tillräckligheten av informationen i detta pressmeddelande.

                                                                                                                                                                          

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande.
 

[1] Ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel i klinisk utveckling för behandling av multipelt myelom.