Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar rapporten för andra kvartalet 2023

augusti 10, 2023 Regulatorisk

STOCKHOLM – den 10 augusti 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har idag publicerat rapporten för andra kvartalet 2023.

”Jag har en otvetydigt positiv bild av framtiden för Oncopeptides, och jag är glad att se försäljningen av Pepaxti öka under Q2”, säger Sofia Heigis, vd på Oncopeptides. ”Resan från godkännande till etablerad produkt är lång, men jag är övertygad om att vi har lagt grunden för framgång”.

Finansiell översikt april-juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,0 (8,8) MSEK
  • Varav återföring av returreserv i USA 24 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -62,4 (-61,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -56,3 (-59,8) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,62 (-0,79) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 293,8 (90,8) MSEK

Väsentliga händelser april-juni

 • Oncopeptides presenterar nya data vid European Myeloma Networks möte per den 20 april.
 • Oncopeptides utfärdar teckningsoptioner för att utnyttja den första lånetranchen från EIB uppgående till 10 MEUR.
 • Oncopeptides presenterar nya data vid European Haematology Associations möte per den 11 maj 2023.
 • Holger Lembrér lämnar rollen som CFO men kvarstår i nuvarande roll fram till december 2023.
 • Oncopeptides genomför första försäljningen av Pepaxti® i Grekland.
 • Beslut har fattats angående emission och återköp av C-aktier för aktieägarprogram.
 • Inga returer har erhållits från tidigare kunder i USA, vilket resulterat i att 24,0 MSEK har intäktsförts under det andra kvartalet som nettoomsättning.

Efter periodens utgång

 • I juli emottog Oncopeptides en formell begäran från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) att frivilligt dra tillbaka Pepaxtos godkännande i USA. Bolaget har beslutat att formellt överklaga beslutet.
 • Sofia Heigis utsedd till vd för Oncopeptides från den 7 augusti.
 • Henrik Bergentoft utsedd till CFO och tillträder sin tjänst under det fjärde kvartalet.

Koncernens siffror i sammandrag

 
(TSEK)
2023
apr-jun
2022
apr-jun
2022
jan-jun
2021
jan-jun
2022
jan-dec
Nettoomsättning 25 954 8 753 27 078 8 753 8 355
varav återföring av returreserv USA 24 045 8 753 24 045 8 753 7 795
Rörelseresultat -62 430 -61 086 -135 170 -159 951 -349 350
Resultat efter skatt -56 332 -59 827 -127 357 -158 414 -337 951
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr) -0,62 -0,79 -1,41 -2,10 -4,11
Kassaflöde från den löpande verksamheten -77 308 -106 028 -166 305 -272 061 -420 509
Likvida medel vid periodens slut 293 766 90 796 293 766 90 796 344 515
FoU/rörelsekostnader, % 42% 64% 42% 65% 61%

 
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund den 10 augusti kl. 09:00 CET. Presentationen kommer att ledas av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Holger. Den kommer att hållas på engelska. Sändningen publiceras på Oncopeptides hemsida i anslutning till att webbsändningen startar.

Information för deltagare
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q2-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200904